Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Kor 2:1-10

Pa­u­lus ti­di­ga­re förkun­nel­se i Ko­rinth

2 1När jag kom till er, bröder, var det in­te med förkros­san­de välta­lig­het och vis­het jag förkun­na­de Guds hem­lig­het för er. 2Det en­da jag vil­le ve­ta av när jag var hos er, det var Je­sus Kristus, den korsfäste Kristus. 3Jag var svag och rädd och full av ängs­lan när jag upp­trädde inför er. 4Mitt tal och min förkun­nel­se över­ty­ga­de in­te med vis­het ut­an be­vi­sa­de med an­de och kraft; 5er tro skul­le in­te vi­la på mänsk­lig vis­het ut­an på Guds kraft.

Guds vis­het förkun­nas

6Vis­het förkun­nar vi för de and­ligt full­vux­na, men in­te en vis­het som hör till den­na värl­den el­ler den­na värl­dens förgäng­li­ga mak­ter. 7Vad vi förkun­nar är Guds hem­lig­hets­ful­la vis­het, som var fördold men som re­dan före ti­dens början av Gud var bestämd att le­da oss till härlig­het. 8Den kände ing­en av den­na värl­dens mak­ter till – om de ha­de känt till den skul­le de in­te ha korsfäst härlig­he­tens her­re. 9Vi förkun­nar, som det står i skrif­ten, vad ing­et öga sett och ing­et öra hört och ing­en människa anat, det som Gud har be­rett åt dem som äls­kar ho­nom. 10Och för oss har Gud up­pen­ba­rat det ge­nom An­den, ty det är An­den som ut­fors­kar allt, också dju­pen hos Gud.

Matt 11:25

Je­sus pri­sar Fa­dern, him­lens och jor­dens her­re

11 25Vid den ti­den sa­de Je­sus: ”Jag pri­sar dig, fa­der, him­lens och jor­dens her­re, för att du har dolt det­ta för de lärda och klo­ka och up­pen­ba­rat det för dem som är som barn.

<< Föregående 1 Nästa >>