Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Kung 6:23-28

6 23För ko­ret gjor­de han två ke­ru­ber av oliv­trä. Den ena var tio al­nar hög 24och var­je vinge fem al­nar lång. Av­ståndet mel­lan ving­spet­sar­na var tio al­nar. 25Den and­ra ke­ru­ben var också tio al­nar hög. Båda ha­de sam­ma mått och sam­ma form, 26den ena som den and­ra var tio al­nar hög. 27Han ställ­de ke­ru­ber­na i det in­re rum­met. Ving­ar­na var ut­bred­da; den ena ke­ru­ben vidrörde den ena väggen med sin vinge och den and­ra vidrörde den mot­sat­ta väggen med sin. Mitt i rum­met berörde de varand­ra, vinge mot vinge. 28Och Sa­lo­mo be­la­de ke­ru­ber­na med guld.

2 Krön 3:8-14

3 8Han gjor­de också det all­ra he­li­gas­te: det var 20 al­nar brett, vil­ket mot­sva­ra­de temp­lets bredd, och dju­pet var 20 al­nar. Han be­la­de det med 600 ta­len­ter fi­nas­te guld; 9en­bart gul­det till spi­kar­na vägde 50 siklar. Också de övre sa­lar­na täck­te han med guld. 10För det all­ra he­li­gas­te gjor­de han två ke­ru­ber i form av sta­ty­er som be­la­des med guld. 11Ke­ru­ber­nas ving­ar mätte till­sam­mans 20 al­nar. Den ena ke­ru­bens ena vinge var fem al­nar och rörde vid hu­sets vägg, den and­ra ving­en var fem al­nar och rörde vid den and­ra ke­ru­bens vinge. 12Den and­ra ke­ru­bens ena vinge var fem al­nar och rörde vid hu­sets vägg, och den and­ra ving­en var fem al­nar och nådde till den förs­ta ke­ru­bens vinge. 13Ke­ru­ber­nas ving­ar bred­de alltså ut sig 20 al­nar; de stod på si­na fötter med an­sik­te­na vända mot det he­li­ga. 14Han gjor­de också förhäng­et av vi­o­lett, pur­purrött, kar­minrött och vitt garn och smyc­ka­de det med ke­ru­ber.

<< Föregående 1 Nästa >>