Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Mos 46:8-25

Ja­kobs släkt

46 8Det­ta är nam­nen på is­ra­e­li­ter­na som kom till Egyp­ten, Ja­kob och hans söner. Ja­kobs förstfödde var Ru­ben. 9Ru­bens söner var He­nok, Pal­lu, Hes­ron och Kar­mi. 10Si­mons söner var Je­mu­el, Ja­min, Ohad, Ja­kin, Sochar och Saul, ka­naa­ne­is­kans son. 11Le­vis söner var Gers­hon, Ke­hat och Me­ra­ri. 12Ju­das söner var Er, Onan, She­la, Pe­res och Se­rach, men Er och Onan dog i Ka­naan. Pe­res söner var Hes­ron och Hamul. 13Isas­kars söner var To­la, Pu­va, Jashuv och Shim­ron. 14Se­bu­lons söner var Se­red, Elon och Jachle­el. 15Det­ta var Le­as söner som hon födde åt Ja­kob i Pad­dan Aram. Därtill kom dot­tern Di­na. Söner och dött­rar var sam­man­lagt tret­ti­ot­re per­so­ner.

16Gads söner var Sifjon, Hag­gi, Shu­ni, Es­bon, Eri, Aro­di och Are­li. 17Ashers söner var Jim­na, Jishva, Jishvi och Be­ria. De­ras sys­ter het­te Se­rach. Be­ri­as söner var He­ver och Mal­ki­el. 18Det­ta var söner­na till Sil­pa, som La­ban ha­de gett åt sin dot­ter Lea. Hon födde des­sa åt Ja­kob. Det var sam­man­lagt sex­ton per­so­ner.

19Ja­kobs hust­ru Ra­kels söner var Jo­sef och Ben­ja­min. 20Jo­sef ha­de i Egyp­ten fått söner­na Ma­nas­se och Efraim med Ase­nat, dot­ter till Po­ti Fe­ra, prästen i On. 21Ben­ja­mins söner var Be­la, Be­ker, Ash­bel, Ge­ra, Naa­man, Achi­ram, Shu­fam, Hu­fam och Ard. 22Det­ta var Ra­kels söner som hon födde åt Ja­kob. Det var sam­man­lagt fjor­ton per­so­ner.

23Dans son var Hus­him. 24Naf­ta­lis söner var Jach­se­el, Gu­ni, Je­ser och Shil­lem. 25Det­ta var söner­na till Bil­ha, som La­ban ha­de gett åt sin dot­ter Ra­kel. Hon födde des­sa åt Ja­kob. Det var sam­man­lagt sju per­so­ner.

4 Mos 26

26 1sa­de Her­ren till Mo­se och till prästen Ela­sar, Arons son:

2Räkna he­la den is­ra­e­li­tis­ka me­nig­he­ten från tju­go års ålder och uppåt, fa­milj för fa­milj, al­la va­penföra is­ra­e­li­ter.

3Mo­se och prästen Ela­sar mönst­ra­de dem då på Mo­abs he­dar, vid Jor­dan, mitt emot Je­ri­ko, 4al­la som var tju­go år el­ler mer, så som Her­ren ha­de be­fallt Mo­se.

Det­ta var de is­ra­e­li­ter som ha­de dra­git ut ur Egyp­ten:

5Ru­ben var Is­ra­els förstfödde. Ru­bens ätt­ling­ar, släkt för släkt, var He­nok och he­no­ki­ter­nas släkt, Pal­lu och pal­lu­i­ter­nas släkt, 6Hes­ron och hes­ro­ni­ter­nas släkt, Kar­mi och kar­mi­ter­nas släkt. 7Det­ta var de ru­be­ni­tis­ka släkter­na; bland dem mönstra­des 43 730 man.

8Pal­lus son var Eli­av. 9Eli­avs söner var Ne­mu­el, Da­tan och Avi­ram. Det var Da­tan och Avi­ram, män som bli­vit ut­val­da ur me­nig­he­ten, som sat­te sig upp mot Mo­se och Aron och ingick i Ko­rachs me­nig­het när den sat­te sig upp mot Her­ren. 10Då öpp­na­de jor­den sitt gap och slu­ka­de både dem och Ko­rach. Sam­ti­digt om­kom de­ras me­nig­het, i och med att el­den förbrände de 250 männen. De blev ett var­nan­de ex­em­pel; 11men Ko­rachs söner dog in­te.

12Si­mons ätt­ling­ar, släkt för släkt, var Ne­mu­el och ne­mu­e­li­ter­nas släkt, Ja­min och ja­mi­ni­ter­nas släkt, Ja­kin och ja­ki­ni­ter­nas släkt, 13Se­rach och se­rachi­ter­nas släkt, Saul och sau­li­ter­nas släkt. 14Det­ta var de si­mo­ni­tis­ka släkter­na en­ligt mönst­ring­en: 22 200 man.

15Gads ätt­ling­ar, släkt för släkt, var Se­fon och se­fo­ni­ter­nas släkt, Hag­gi och hag­gi­ter­nas släkt, Shu­ni och shu­ni­ter­nas släkt, 16Osni och osni­ter­nas släkt, Eri och er­i­ter­nas släkt, 17Arod och aro­di­ter­nas släkt, Are­li och are­li­ter­nas släkt. 18Det­ta var Gads ätt­ling­ars släkter en­ligt mönst­ring­en: 40 500 man.

19Er och Onan var söner till Ju­da, men båda ha­de dött i Ka­naan. 20Ju­das ätt­ling­ar var däref­ter, släkt för släkt, She­la och she­lai­ter­nas släkt, Pe­res och pe­re­si­ter­nas släkt, Se­rach och se­rachi­ter­nas släkt. 21Pe­res ätt­ling­ar var Hes­ron och hes­ro­ni­ter­nas släkt, Hamul och hamu­li­ter­nas släkt. 22Det­ta var Ju­das släkter en­ligt mönst­ring­en: 76 500 man.

23Isas­kars ätt­ling­ar, släkt för släkt, var To­la och to­lai­ter­nas släkt, Pu­va och pu­vai­ter­nas släkt, 24Jashuv och jashu­vi­ter­nas släkt, Shim­ron och shim­ro­ni­ter­nas släkt. 25Det­ta var Isas­kars släkter en­ligt mönst­ring­en: 64 300 man.

26Se­bu­lons ätt­ling­ar, släkt för släkt, var Se­red och se­re­di­ter­nas släkt, Elon och elo­ni­ter­nas släkt, Jachle­el och jachle­e­li­ter­nas släkt. 27Det­ta var de se­bu­lo­ni­tis­ka släkter­na en­ligt mönst­ring­en: 60 500 man.

28Jo­sefs ätt­ling­ar, släkt för släkt, härstam­ma­de från Ma­nas­se och Efraim. 29Ma­nas­ses ätt­ling­ar var Ma­kir och ma­ki­ri­ter­nas släkt. Ma­kir blev far till Gi­le­ad; från den­ne härstam­ma­de gi­le­a­di­ter­nas släkt. 30Det­ta är Gi­le­ads ätt­ling­ar: Ie­ser och ie­se­ri­ter­nas släkt, He­lek och he­le­ki­ter­nas släkt, 31As­ri­el och as­ri­e­li­ter­nas släkt, She­kem och she­ke­mi­ter­nas släkt, 32She­mi­da och she­mi­dai­ter­nas släkt, He­fer och he­fe­ri­ter­nas släkt. 33He­fers son Se­lofchad fick inga söner ut­an ba­ra dött­rar. Se­lofchads dött­rar het­te Mach­la, Noa, Hog­la, Mil­ka och Tir­sa. 34Det­ta var Ma­nas­ses släkter en­ligt mönst­ring­en: 52 700 man.

35Efraims ätt­ling­ar, släkt för släkt, var Shu­te­lach och shu­te­lachi­ter­nas släkt, Be­ker och be­ke­ri­ter­nas släkt, Ta­chan och ta­cha­ni­ter­nas släkt. 36Och det­ta är Shu­te­lachs ätt­ling­ar: Eran och era­ni­ter­nas släkt. 37Det­ta var Efraims ätt­ling­ars släkter en­ligt mönst­ring­en: 32 500 man.

Det­ta var Jo­sefs ätt­ling­ar, släkt för släkt.

38Ben­ja­mins ätt­ling­ar, släkt för släkt, var Be­la och be­lai­ter­nas släkt, Ash­bel och ash­be­li­ter­nas släkt, Achi­ram och achi­ra­mi­ter­nas släkt, 39Shu­fam och shu­fa­mi­ter­nas släkt, Hu­fam och hu­fa­mi­ter­nas släkt. 40Be­las söner var Ard och Naa­man. Från Ard härstam­ma­de ar­di­ter­nas släkt, från Naa­man naa­ma­ni­ter­nas släkt. 41Det­ta var Ben­ja­mins ätt­ling­ars släkter en­ligt mönst­ring­en: 45 600 man.

42Dans ätt­ling­ar, släkt för släkt, var Shu­cham och shu­cha­mi­ter­nas släkt. Det­ta var Dans släkter 43en­ligt mönst­ring­en: 64 400 man.

44Ashers ätt­ling­ar, släkt för släkt, var Jim­na och jim­nai­ter­nas släkt, Jishvi och jishvi­ter­nas släkt, Be­ria och be­ri­ai­ter­nas släkt. 45Be­ri­as ätt­ling­ar var He­ver och he­ve­ri­ter­nas släkt, Mal­ki­el och mal­ki­e­li­ter­nas släkt. 46Ashers dot­ter het­te Se­rach. 47Det­ta var Ashers ätt­ling­ars släkter en­ligt mönst­ring­en: 53 400 man.

48Naf­ta­lis ätt­ling­ar, släkt för släkt, var Jach­se­el och jach­se­e­li­ter­nas släkt, Gu­ni och gu­ni­ter­nas släkt, 49Je­ser och je­se­ri­ter­nas släkt, Shil­lem och shil­le­mi­ter­nas släkt. 50Det­ta var Naf­ta­lis släkter en­ligt mönst­ring­en: 45 400 man.

51Det­ta var de is­ra­e­li­ter som blev mönst­ra­de: 601 730 man.

52Her­ren ta­la­de till Mo­se:

53Åt des­sa stam­mar skall lan­det förde­las och ges som egen­dom, allt ef­ter an­ta­let per­so­ner. 54Åt en stor stam skall du ge en stor an­del, åt en li­ten stam en li­ten. Var­je stam skall få en an­del mot­sva­ran­de an­ta­let mönst­ra­de. 55Lan­det skall de­las ge­nom lott­ning; man skall förde­la det ef­ter fäder­ne­stam­mar­nas namn. 56Ef­ter lot­tens ut­slag skall var­je stam, stor el­ler li­ten, få sin an­del.

57Det­ta är de som blev mönst­ra­de bland le­vi­ter­na, släkt för släkt: Gers­hon och gers­ho­ni­ter­nas släkt, Ke­hat och ke­ha­ti­ter­nas släkt, Me­ra­ri och me­ra­ri­ter­nas släkt.

58Det­ta är de släkter som härstam­mar från Le­vi: liv­ni­ter­nas släkt, hebro­ni­ter­nas släkt, mach­li­ter­nas släkt, mus­hi­ter­nas släkt, ko­rachi­ter­nas släkt. Ke­hat blev far till Am­ram. 59Am­rams hust­ru het­te Jo­ke­ved, Le­vis dot­ter, som föddes åt Le­vi i Egyp­ten. Åt Am­ram födde hon Aron och Mo­se och de­ras sys­ter Mir­jam. 60Aron fick söner­na Na­dav och Avi­hu, Ela­sar och Ita­mar. 61Na­dav och Avi­hu dog när de bar fram otillåten eld inför Her­ren.

62De mönst­ra­de bland des­sa släkter, al­la av man­ligt kön från en månads ålder och uppåt, var 23 000 man. De blev in­te mönst­ra­de till­sam­mans med de and­ra is­ra­e­li­ter­na, ef­tersom de in­te fick någon egen­dom som de and­ra.

63Det­ta var de som mönstra­des av Mo­se och prästen Ela­sar när de mönst­ra­de is­ra­e­li­ter­na på Mo­abs he­dar, vid Jor­dan, mitt emot Je­ri­ko. 64Bland dem fanns ing­en som Mo­se och prästen Aron ha­de mönst­rat när de mönst­ra­de is­ra­e­li­ter­na i Si­naiöknen. 65Om dem ha­de Her­ren sagt: ”De skall möta döden i öknen.” Och ing­en fanns läng­re kvar av dem, ut­om Ka­lev, Je­fun­nes son, och Jo­sua, Nuns son.

<< Föregående 1 Nästa >>