Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

2 Mos 25:17-22

25 17Du skall göra ett lock av rent guld, två och en halv aln långt och en och en halv aln brett. 18Du skall också göra två ke­ru­ber av ham­rat guld, en vid var­je ända av loc­ket, 19en ke­rub vid den ena ändan och en vid den and­ra. Du skall göra ke­ru­ber­na i ett styc­ke med loc­ket. 20Ke­ru­ber­na skall hålla ving­ar­na lyf­ta­de och ut­bred­da, så att de sky­ler loc­ket. De skall va­ra vända mot varand­ra, med an­sik­te­na ner mot loc­ket. 21Du skall lägga loc­ket ovanpå ar­ken, och i ar­ken skall du lägga förbunds­teck­net som jag skall ge dig. 22Där skall jag up­pen­ba­ra mig för dig: från plat­sen ovanför loc­ket skall jag ta­la till dig, mel­lan de båda ke­ru­ber­na som står på ar­ken med förbunds­teck­net, och ge dig al­la mi­na be­fall­ning­ar till Is­ra­els folk.

4 Mos 7:89

Her­rens röst i up­pen­ba­rel­setältet

7 89När Mo­se gick in i up­pen­ba­rel­setältet för att ta­la med Her­ren hörde han rösten ta­la till sig från plat­sen ovanför loc­ket på förbunds­teck­nets ark, mel­lan de två ke­ru­ber­na. Där ta­la­de han till ho­nom.

<< Föregående 1 Nästa >>