Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

2 Mos 35:29

35 29Var­je is­ra­e­li­tisk man el­ler kvin­na som kände sig ma­nad att ge något till det ar­be­te som Her­ren ge­nom Mo­se be­fallt dem att utföra kom med en fri­vil­lig gåva åt Her­ren.

1 Krön 29:1-9

Gåvor till temp­let

29 1Däref­ter sa­de kung Da­vid till al­la som ha­de sam­lats: ”Min son Sa­lo­mo är den som Gud har ut­valt. Han är ung och oer­fa­ren, och upp­gif­ten är väldig. Den­na bygg­nad re­ses in­te åt människor ut­an åt Her­ren Gud. 2Ef­ter bästa förmåga har jag nu till min Guds hus skaf­fat fram guld till det som skall va­ra av guld, sil­ver till det som skall va­ra av sil­ver, kop­par till det som skall va­ra av kop­par, järn till det som skall va­ra av järn, och trä till det som skall va­ra av trä, vi­da­re onyx och and­ra ädel­ste­nar, svart­glänsan­de och bro­ki­ga ste­nar, al­la slags dyr­ba­ra ste­nar och ala­bas­ter i mängd. 3Av kärlek till min Guds hus ger jag också all min egen­dom av guld och sil­ver, utöver allt vad jag förut har skaf­fat till hel­ge­do­men: 43 000 ta­len­ter guld, guld från Ofir, och 7 000 ta­len­ter rent sil­ver att täcka bygg­na­der­nas väggar med, 5guld till det som skall göras av guld och sil­ver till det som skall göras av sil­ver, al­la de ar­be­ten som hant­ver­kar­na skall utföra. Vem är vil­lig att den­na dag lämna en fri­kos­tig gåva till Her­ren?”

6Då kom de vil­ligt med gåvor, fa­mil­jer­nas hu­vudmän och Is­ra­els stamhövding­ar, de högre och lägre of­fi­ce­rar­na och kung­ens främs­ta ämbetsmän. 7Till ar­be­tet på Guds hus gav de 5 000 ta­len­ter guld, 10 000 da­re­i­ker, 10 000 ta­len­ter sil­ver, 18 000 ta­len­ter kop­par och 100 000 ta­len­ter järn. 8Och var och en som ha­de ädel­ste­nar lämna­de dem till skatt­kam­ma­ren i Her­rens hus, som Je­chi­el av Gers­homs släkt ha­de upp­sikt över. 9Fol­ket glad­de sig över att de så hel­hjärtat lämna­de des­sa fri­vil­li­ga gåvor åt Her­ren. Också Da­vid glad­de sig myc­ket.

Esr 1:4

1 4Al­la som finns kvar av hans folk skall få hjälp av invånar­na på de plat­ser där de bor. De skall få sil­ver och guld, gods och bo­skap och därtill fri­vil­li­ga gåvor till Guds hus i Je­ru­sa­lem.”

<< Föregående 1 Nästa >>