Sök

Sökningen gav 6 träffar. Visar resultat 1 till 6.

<< Föregående 1 Nästa >>

2 Sam 7:14

7 14Jag skall va­ra hans fa­der och han skall va­ra min son. När han felar skall jag vi­sa ho­nom till rätta med sträng hand, som när människor­na agar si­na barn.

Ps 103:13
103 13Som en far vi­sar ömhet mot bar­nen,
så vi­sar Her­ren ömhet mot dem som fruk­tar ho­nom.
Ps 127:3-5
127 3Barn är en gåva från Her­ren,
livs­frukt är en lön.
4Som pi­lar i kri­ga­rens hand
är söner födda då man är ung.
5Lyck­lig den vars ko­ger
är fyllt med dem.
De kom­mer in­te till kor­ta
inför mot­par­ten i rätten.
Ords 13:24
13 24Den som spar på ri­set ha­tar sin son,
den som äls­kar ho­nom fost­rar i tid.
Ords 22:15
22 15Dårska­pen sit­ter djupt hos poj­ken,
men det fost­ran­de ri­set dri­ver ut den.
Syr 30:1-13

Barn­upp­fost­ran

30 1Den som äls­kar sin son agar ho­nom of­ta,
då kom­mer han till slut att få glädje av ho­nom.
2Den som fost­rar sin son får nyt­ta av ho­nom
och kan va­ra stolt över ho­nom inför si­na be­kan­ta.
3Den som un­der­vi­sar sin son väcker fi­en­dens av­und
och får glädjas över ho­nom inför vänner­na.
4När fa­dern har dött är det som om han in­te var död,
ty han lämnar kvar en som är hans av­bild.
5Me­dan han le­ver gläds han åt an­blic­ken,
och när han dör känner han ing­en grämel­se.
6Åt si­na fi­en­der ef­terlämnar han en hämna­re
och åt si­na vänner en som återgäldar de­ras god­het.
7Han tar vård om sin son och förbin­der hans sår
och känner oro var gång han skri­ker.
8En häst som in­te rids in blir självsvåldig,
och en son som in­te tuk­tas blir en vild­hjärna.
9Ke­la med ditt barn, och han blir en skräck för dig;
lek med ho­nom, och han blir din sorg.
10Skrat­ta in­te med ho­nom, ty då får du li­da med ho­nom,
och till slut sit­ter du där och gniss­lar tänder.
11Lämna ho­nom ing­en fri­het när han är ung.
12Ge ho­nom stryk me­dan han är barn,
så att han in­te blir självsvåldig och vi­sar dig olyd­nad.
13Fost­ra din son och sätt ho­nom i ar­be­te,
så att in­te hans ty­gellösa liv blir ditt fall.

<< Föregående 1 Nästa >>