Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

4 Mos 22:1

Balak skic­kar ef­ter Bi­leam

22 1Is­ra­e­li­ter­na bröt upp och slog se­dan läger på Mo­abs he­dar, öster om Jor­dan, mitt emot Je­ri­ko.

5 Mos 34

Mo­ses död

34 1Mo­se gick från Mo­abs he­dar upp till ber­get Ne­bo, högst up­pe på Pis­ga, som lig­ger mitt emot Je­ri­ko, och Her­ren vi­sa­de ho­nom he­la lan­det: Gi­le­ad ända till Dan, 2he­la Naf­ta­li, vi­da­re Efraims och Ma­nas­ses land och he­la Ju­das land ända till ha­vet i väster, 3Ne­gevöknen och Jor­danslätten, da­len där Je­ri­ko, Palm­sta­den, lig­ger, och ända ner till So­ar. 4Her­ren sa­de till ho­nom: ”Det­ta är lan­det som jag med ed lo­va­de Ab­ra­ham, Isak och Ja­kob att ge åt de­ras ef­ter­kom­man­de. Jag låter dig se det med di­na eg­na ögon, men du kom­mer in­te att gå över dit.”

5Där i Mo­ab dog Her­rens tjäna­re Mo­se, så som Her­ren ha­de sagt. 6Han be­grav­de ho­nom i da­len mitt emot Bet Pe­gor i Mo­ab; än i dag vet ing­en var gra­ven finns. 7Mo­se var hund­ratju­go år gam­mal när han dog, men hans ögon ha­de in­te försva­gats, och hans kraft ha­de in­te si­nat. 8Is­ra­e­li­ter­na be­grät Mo­se och sörj­de ho­nom i tret­tio da­gar på Mo­abs he­dar, tills sor­ge­ti­den var slut.

9Jo­sua, Nuns son, ha­de fyllts av vis­he­tens an­de när Mo­se la­de si­na händer på ho­nom. Is­ra­e­li­ter­na lyss­na­de på ho­nom och gjor­de som Her­ren ha­de be­fallt Mo­se.

10Ald­rig mer har det i Is­ra­el fram­trätt en sådan pro­fet som Mo­se, som Her­ren mötte an­sik­te mot an­sik­te: 11minns al­la de tec­ken och un­der som Her­ren sände ho­nom att göra i Egyp­ten, med fa­rao och he­la hans hov och he­la hans land, 12och al­la de skräckin­ja­gan­de st­ordåd som Mo­se utförde med sin star­ka hand i he­la Is­ra­els åsyn.

<< Föregående 1 Nästa >>