Sök

Sökningen gav 4 träffar. Visar resultat 1 till 4.

<< Föregående 1 Nästa >>

Dom 4

De­bo­ra och Barak

4 1När Ehud var död gjor­de is­ra­e­li­ter­na åter det som var ont i Her­rens ögon. 2Då pris­gav Her­ren dem åt Ja­vin, den ka­naa­ne­is­ke kung som re­ge­ra­de i Ha­sor. Hans befälha­va­re het­te Si­se­ra och bod­de i Ha­ros­het Hag­go­jim. 3Is­ra­e­li­ter­na ro­pa­de till Her­ren, ty Ja­vin ha­de 900 järn­be­slag­na strids­vag­nar, och i tju­go år ha­de de li­dit un­der hans förtryck.

4De­bo­ra, en kvinn­lig pro­fet, hust­ru till Lap­pi­dot, var vid den ti­den do­ma­re i Is­ra­el. 5Hon bru­ka­de sit­ta un­der De­bora­pal­men mel­lan Ra­ma och Be­tel i Efraims bergs­bygd, och is­ra­e­li­ter­na gick till hen­ne med si­na rätts­tvis­ter. 6Nu sände hon bud ef­ter Barak, Avino­ams son, från Ke­desh i Naf­ta­li, och sa­de till ho­nom: ”Her­ren, Is­ra­els Gud, har be­fallt: Dra upp på ber­get Ta­bor med tio tu­sen man från Naf­ta­li och Se­bu­lon. 7Jag vill få Si­se­ra, Ja­vins befälha­va­re, att dra ut mot dig med strids­vag­nar och trup­per vid Kishonbäcken. Jag ger ho­nom i ditt våld.” 8Barak sa­de till hen­ne: ”Jag går, om du följer med. Men om du in­te följer med, går jag in­te.” 9Hon sva­ra­de: ”Ja, jag går med dig, men du kom­mer in­te att få äran av ditt före­tag. Her­ren skall pris­ge Si­se­ra åt en kvin­na.” Och De­bo­ra bröt upp och följ­de Barak till Ke­desh. 10Där båda­de Barak upp Se­bu­lon och Naf­ta­li och tog med sig 10 000 man. De­bo­ra följ­de ho­nom.

11Ke­ni­ten He­ver ha­de flyt­tat bort från de and­ra ke­ni­ter­na, ätt­ling­ar­na till Mo­ses svärfar Hovav, och ha­de nu satt upp si­na tält ända fram till Be­saa­nan­nims te­re­bint i närhe­ten av Ke­desh.

12När Si­se­ra fick ve­ta att Barak, Avino­ams son, ha­de mar­sche­rat upp på Ta­bor 13sam­la­de han al­la si­na strids­vag­nar, 900 järn­be­slag­na vag­nar, och allt sitt folk och förde dem från Ha­ros­het Hag­go­jim till Kishonbäcken. 14Då sa­de De­bo­ra till Barak: ”Framåt! Nu är da­gen kom­men då Her­ren ger Si­se­ra i ditt våld. Her­ren går före dig.” Barak mar­sche­ra­de ner från Ta­bor med si­na 10 000 man, 15och när han anföll spred Her­ren förvir­ring hos Si­se­ra, bland al­la hans strids­vag­nar och i he­la hans här. Si­se­ra lämna­de sin vagn och flyd­de till fots, 16me­dan Barak förfölj­de vag­nar­na och hären ända till Ha­ros­het Hag­go­jim. He­la Si­se­ras här föll för svärdet. Ing­en en­da kom un­dan.

Jael dödar Si­se­ra

17Si­se­ra flyd­de till fots och kom till Jaels tält. Hon var ke­ni­ten He­vers hust­ru, och Ha­sors kung Ja­vin och ke­ni­ten He­vers folk lev­de i god sämja. 18Jael gick ut och tog emot Si­se­ra. ”Kom in, her­re”, sa­de hon. ”Kom med mig in, var in­te rädd.” Han följ­de med hen­ne in i tältet, och hon la­de ett täcke över ho­nom. 19”Ge mig li­te vat­ten”, bad han, ”jag är så törstig.” Hon öpp­na­de en lägel med mjölk och gav ho­nom att dric­ka. Se­dan la­de hon täcket över ho­nom igen. 20Han sa­de: ”Ställ dig i tältdörren. Kom­mer man och frågar dig om det finns någon här, så sva­ra nej.”

21Men Jael, He­vers hust­ru, tog en tält­plugg, smög fram till ho­nom med en ham­ma­re i han­den och slog plug­gen ge­nom tin­ning­en på ho­nom, så att den träng­de ner i mar­ken. Han dog där han låg i djup sömn, förbi av trött­het. 22Då kom Barak på jakt ef­ter Si­se­ra. Jael gick ut och tog emot ho­nom: ”Kom”, sa­de hon, ”jag skall vi­sa dig den du söker.” Han gick in, och där låg Si­se­ra död, med tält­plug­gen ge­nom tin­ning­en.

23Den da­gen lät Gud den ka­naa­ne­is­ke kung­en Ja­vin ku­vas av is­ra­e­li­ter­na. 24Is­ra­e­li­ter­na an­sat­te den ka­naa­ne­is­ke kung­en Ja­vin allt hårda­re, tills de slut­li­gen förgjor­de ho­nom helt.

Ords 31:10-31

Den go­da hust­run

31 10Att fin­na en drif­tig hust­ru, vem förun­nas det -
långt mer än pärlor är hon värd.
11Blint li­tar hen­nes man på hen­ne,
och vins­ten ute­blir in­te.
12Dag­li­gen är hon ho­nom till nyt­ta,
ald­rig till ska­da.
13Ef­ter att ha skaf­fat ull och lin
ar­be­tar hon med flin­ka händer.
14Från avlägs­na trak­ter hämtar hon förråd,
hon är som köpman­nens skepp.
15Gry­ning­en är in­te in­ne när hon sti­ger upp,
sätter fram mat åt fa­mil­jen
och ger pi­gor­na de­ras por­tio­ner.
16Hon ser ut en åker och köper den,
plan­te­rar en vingård för det hon själv har tjänat.
17Iv­rigt går hon till ver­ket
och hug­ger i med star­ka ar­mar.
18Kan hon märka att affärer­na går bra
får hen­nes lam­pa brin­na he­la nat­ten.
19Lätt han­te­rar hon sländ­tris­san
och håller sländan i han­den.
20Mot de sva­ga räcker hon ut han­den,
hon öpp­nar sin famn för de fat­ti­ga.
21När snön kom­mer ängs­las hon in­te:
he­la fa­mil­jen har kläder av yl­le.
22Också täcken väver hon själv,
hon är klädd i lin­ne och pur­pur.
23På hen­nes man ser al­la med akt­ning,
där han sit­ter bland de älds­te i por­ten.
24Roc­kar av lin­ne syr hon och säljer,
hand­la­ren förser hon med bälten.
25Styr­ka och värdig­het ut­strålar hon
och ser le­en­de fram­ti­den an.
26Ta­lar gör hon med klok­het,
vänli­ga förma­ning­ar de­lar hon ut.
27Uppmärk­samt följer hon allt i hu­set,
ald­rig äter hon lätt­jans bröd.
28Välsig­nad blir hon av si­na barn,
och hen­nes man lov­pri­sar hen­ne:
29Åtskil­li­ga duk­ti­ga kvin­nor har jag sett,
men du över­träffar dem al­la! -
30Älsk­lig­het kan be­dra, skönhet förgår,
för sin guds­fruk­tan skall en hust­ru pri­sas.
31Överlämna åt hen­ne hen­nes mödas lön,
må hon pri­sas i por­tar­na för si­na verk.
Höga v 1:1-8:14

1 1Sång­er­nas sång, av Sa­lo­mo.

Hon

2Kys­sar vill jag dric­ka ur hans mun!
- Din kärlek är lju­va­re än vin.
3Ljuv­ligt dof­tar din bal­sam,
som Tur­ak-bal­sam är ditt namn,
och kvin­nor­na äls­kar dig.
4Ta mig med, låt oss skyn­da,
för mig, ko­nung, till ditt rum.
Vi skall jub­la och glädjas över dig
och pri­sa din kärlek högre än vin.
Med rätta äls­kar de dig.
5Jag är svart och skön,
ni Je­ru­sa­lems dött­rar,
svart som Ke­dars tält,
som Shal­mas hyd­dor.
6Bry er in­te om att jag är svart,
att so­len har bränt mig.
Min mors söner gräla­de på mig,
de sat­te mig att vak­ta vingårdar­na.
Min egen vingård vak­ta­de jag in­te.
7Säg mig, min käras­te,
var du val­lar din hjord
och var du ras­tar vid mid­dags­tid,
så att jag in­te förir­rar mig
till di­na vänners hjor­dar.

Han

8Vet du in­te det,
du skönas­te bland kvin­nor,
så följ ba­ra fårens spår
och låt di­na kil­ling­ar be­ta
vid her­dar­nas läger.
9Vid ett sto i fa­ra­os spann
vill jag lik­na dig, min äls­ka­de.
10Di­na vack­ra kin­der smyc­kas av häng­en,
din hals av pärlor.
11Häng­en av guld skall vi göra åt dig
med ku­lor av sil­ver.

Hon

12När kung­en lig­ger på sin bädd
spri­der min nar­dus sin doft.
13Min vän är som kny­tet med myr­ra,
som vi­lar mel­lan mi­na bröst.
14Min vän är en kla­se hen­nablom
i En-Ge­dis vingårdar.

Han

15Vad du är skön, min äls­ka­de,
vad du är skön!
Di­na ögon är du­vor.

Hon

16Vad du är skön, min vän,
ja, du är ljuv­lig!
Gröns­kan­de är vårt läger,
17ced­rar­na är bjälkar i vårt hus,
cy­pres­ser­na vårt tak.
2 1Jag är en vildros på Sha­rons slätt,
en lil­ja i da­len.

Han

2Som en lil­ja bland tist­lar
är min äls­ka­de bland flic­kor.

Hon

3Som ett äppel­träd i sko­gen
är min vän bland de unga männen.
Jag nju­ter av att sit­ta i dess skug­ga,
dess frukt är söt för min gom.
4Han för mig till vin­hu­set
un­der sin kärleks fa­na.
5Styrk mig med druv­ka­kor,
ve­der­kvick mig med äpplen,
jag är sjuk av kärlek.
6Mitt hu­vud vi­lar på hans vänst­ra arm,
hans högra om­fam­nar mig.
7Jag be­svär er, Je­ru­sa­lems dött­rar,
vid fältens ga­sel­ler och hin­dar:
stör in­te kärle­ken, väck den in­te,
förrän den själv vill.
8Hör, min vän kom­mer!
Där är han,
han spring­er över ber­gen,
dan­sar fram över höjder­na.
9Min vän är lik en ga­sell,
lik en ung hjort.
Där står han vid vår ga­vel,
spa­nar ge­nom fönst­ret,
tit­tar in ge­nom gall­ret.

Han

10Min vän säger till mig:
Kom, min äls­ka­de,
min vack­ra flic­ka, kom ut!
11Vin­tern är över,
regn­ti­den är förbi.
12Mar­ken täcks av blom­mor,
sång­ens tid är in­ne,
tur­tur­du­van hörs i vårt land.
13Fi­kon­trädet får kart,
vin­stoc­ken går i dof­tan­de blom.
Kom, min äls­ka­de,
min vack­ra flic­ka, kom ut!
14Min du­va bland ber­gets klyf­tor,
i klipp­hyl­lans göms­le,
låt mig se dig,
låt mig höra din röst!
Din röst är ljuv,
din ge­stalt så skön.

Kör

15Fånga rävar­na åt oss,
de små rävar­na,
som härjar i vingårdar­na,
våra vingårdar som går i blom.

Hon

16Min vän är min och jag är hans,
han som val­lar sin hjord bland lil­jor.
17Tills vin­den vak­nar
och skug­gor­na flyr,
ströva om­kring, min vän,
som en ga­sell, som en ung hjort
på de kryd­dof­tan­de ber­gen.
3 1På min bädd om nat­ten
söker jag den jag har kär.
Jag söker men fin­ner ho­nom in­te.
2Jag vill sti­ga upp och gå runt i sta­den,
på ga­tor­na och över tor­gen,
och söka den jag har kär.
Jag söker men fin­ner ho­nom in­te.
3Väktar­na fin­ner mig,
de som går runt i sta­den.
”Har ni sett den jag har kär?”
4Knappt har jag lämnat dem
förrän jag fin­ner den jag har kär.
Jag tar fatt ho­nom och släpper ho­nom in­te
förrän jag fört ho­nom till min mors hus,
till kam­ma­ren hos hen­ne som fött mig.
5Jag be­svär er, Je­ru­sa­lems dött­rar,
vid fältens ga­sel­ler och hin­dar:
stör in­te kärle­ken, väck den in­te,
förrän den själv vill.

Kör

6Vem är hon som kom­mer ur öknen
i en pe­la­re av rök,
omvärvd av myr­ra och rökel­se
och krydd­hand­la­rens al­la dof­ter?
7Se, där är Sa­lo­mos bärstol!
Sex­tio kämpar om­ger den,
sex­tio av Is­ra­els kämpar,
8al­la beväpna­de med svärd
och öva­de i strid,
var och en med sitt svärd vid höften
mot nat­tens fa­sor.
9Sin bärstol lät kung Sa­lo­mo byg­ga
av trä från Li­ba­non,
10med stol­par av sil­ver,
rygg­stöd av guld,
säte av pur­pur­tyg
och in­si­dan klädd med eben­holts.
Je­ru­sa­lems dött­rar, 11kom ut,
Si­ons dött­rar, skåda kung Sa­lo­mo
och kro­nan hans mor har krönt ho­nom med
på hans bröllops­dag,
på hans glädje­dag.

Han

4 1Vad du är skön, min äls­ka­de,
vad du är skön!
Di­na ögon är du­vor
bakom din slöja.
Ditt hår är som en flock get­ter
som strömmar utför Gi­le­ads berg.
2Di­na tänder är som en flock tac­kor
som sti­ger ur ba­det för att klip­pas,
al­la har tvil­ling­ar,
ing­en är ut­an lamm.
3Som ett klarrött band är di­na läppar,
din mun är ljuv­lig.
Som ett klu­vet gra­natäpp­le
skim­rar din tin­ning bakom slöjan.
4Som Da­vids torn är din hals
med ra­der av ste­nar,
där tu­sen sköldar häng­er
och kämpar­nas al­la ko­ger.
5Di­na bröst är som två hjort­kal­var,
som ga­sel­lens tvil­ling­kid,
be­tan­de bland lil­jor.
6Tills vin­den vak­nar
och skug­gor­na flyr
vill jag besöka myr­ra­ber­get,
välluk­tens kul­le.
7Allt hos dig är skönt, min äls­ka­de,
hos dig finns ing­en brist.
8Kom, min brud, från Li­ba­non,
kom från Li­ba­non, kom hit!
Stig ner från Ama­nas topp,
från top­pen av Se­nir och Her­mon,
från le­jo­nens hålor,
från le­o­par­der­nas berg.
9Du har fång­at mitt hjärta, min sys­ter och brud,
med en en­da blick har du fång­at mitt hjärta,
med en en­da länk av din hals­ked­ja.
10Vad din kärlek är skön,
min sys­ter och brud,
din kärlek är lju­va­re än vin,
din bal­sam lju­va­re än al­la dof­ter.
11Av sötma dry­per di­na läppar, min brud,
din tunga gömmer ho­nung och mjölk,
di­na kläder dof­tar som Li­ba­non.
12En inhägnad trädgård är min sys­ter och brud,
en inhägnad trädgård, en förseg­lad källa.
13I din lustgård växer
gra­natträd med härli­ga fruk­ter,
hen­na och nar­dus,
14nar­dus och saff­ran, kal­mus och ka­nel,
al­la slags doft­ri­ka träd,
myr­ra och aloe
och fi­nas­te kryd­dor.
15Du är trädgårdens källa,
en brunn med friskt vat­ten,
bäckar från Li­ba­non.

Hon

16Vak­na, nor­dan­vind! Sunnan­vind, kom!
Blås ge­nom min trädgård,
så att dess välluk­ter flödar!
Må min vän kom­ma till sin trädgård
och nju­ta dess härli­ga fruk­ter!

Han

5 1Jag kom­mer till min trädgård,
min sys­ter och brud.
Jag ploc­kar min myr­ra och mi­na kryd­dor,
jag sma­kar mi­na bika­kor och min ho­nung,
jag dric­ker mitt vin och min mjölk.

Kör

Ät, ni äls­kan­de, och drick!
Be­ru­sa er av kärlek!

Hon

2Jag sov, men mitt hjärta var va­ket.
Hör, min vän knac­kar på:
”Öpp­na för mig, min sys­ter, min äls­ka­de,
min du­va, min fullända­de!
Mitt hår är fuk­tigt av dagg,
mi­na loc­kar våta av nat­tens drop­par.”
3Jag har ta­git av mig lin­net,
skall jag ta på det igen?
Jag har tvättat mi­na fötter,
skall jag smut­sa ner dem igen?
4Min vän stic­ker han­den ge­nom glug­gen
och får mitt in­re att skälva.
5Jag sti­ger upp för att öpp­na för min vän,
och mi­na händer dry­per av myr­ra.
Från fing­rar­na rin­ner myr­ra
över dörrens re­gel.
6Jag öpp­nar för min vän,
men min vän har gått.
Jag blir ut­om mig, han är bor­ta,
jag söker ho­nom men fin­ner ho­nom in­te,
jag ro­par, men han sva­rar in­te.
7Väktar­na fin­ner mig,
de som går runt i sta­den.
De slår mig, de gör mig il­la.
Mu­rar­nas väkta­re sli­ter av mig sja­len.
8Jag be­svär er, Je­ru­sa­lems dött­rar:
om ni fin­ner min vän,
ta­la om för ho­nom
att jag är sjuk av kärlek!

Kör

9Vad skil­jer din vän från and­ra,
du skönas­te bland kvin­nor,
vad skil­jer din vän från and­ra,
vad får dig att be­svärja oss så?

Hon

10Min vän är röd och glänsan­de,
yp­perst bland ti­o­tu­sen.
11Hans hu­vud är fi­nas­te guld,
hans loc­kar lik­nar da­del­kla­sar,
svar­ta som kor­pen.
12Hans ögon är som du­vor
vid strömman­de vat­ten,
de ba­dar i mjölk,
de sit­ter vid full­he­tens rand.
13Hans kin­der är som kryddsäng­ar,
där dof­tan­de örter växer.
Hans läppar är lil­jor,
de dry­per av fly­tan­de myr­ra.
14Hans ar­mar är sta­var av guld,
be­sat­ta med kry­so­li­ter,
hans mage en ski­va av el­fen­ben,
över­strödd med sa­fi­rer.
15Hans lår är pe­la­re av ala­bas­ter
på sock­lar av guld.
Hans ge­stalt är som Li­ba­non,
ståtlig som dess ced­rar.
16Hans gom är sötma,
allt hos ho­nom är begärligt.
Sådan är min vän,
sådan är min käras­te,
ni Je­ru­sa­lems dött­rar.

Kör

6 1Vart har din vän gått,
du skönas­te bland kvin­nor,
vart har din vän ta­git vägen?
Låt oss hjälpa dig att söka!

Hon

2Min vän har gått ner till sin trädgård,
till kryddsäng­ar­na.
Där val­lar han sin hjord
och ploc­kar lil­jor.
3Jag är min väns och han är min,
han som val­lar sin hjord bland lil­jor.

Han

4Du är skön som Tir­sa, min äls­ka­de,
ljuv­lig som Je­ru­sa­lem,
skrämman­de som stjärnor­nas här.
5Vänd bort din blick,
den gör mig förvir­rad.
Ditt hår är som en flock get­ter
som strömmar utför Gi­le­ad.
6Di­na tänder är som en flock tac­kor
som sti­ger ur ba­det,
al­la har tvil­ling­ar,
ing­en är ut­an lamm.
7Som ett klu­vet gra­natäpp­le
skim­rar din tin­ning bakom slöjan.
8Sex­tio är drott­ning­ar­na,
åttio är bi­hust­rur­na
och oräkne­li­ga de unga kvin­nor­na.
9Men hon är en en­da,
min du­va, min fullända­de,
den en­da för sin mor,
full­kom­lig för den som fött hen­ne.
Flic­kor­na ser hen­ne och pri­sar hen­ne lyck­lig,
hon hyl­las av drott­ning­ar och bi­hust­rur:
10”Vem är hon som strålar som mor­gon­rod­na­den,
skön som den vi­ta månen,
full­kom­lig som den he­ta so­len,
skrämman­de som stjärnor­nas här?”
11Jag gick ner till valnötslun­den
för att se det knop­pas i da­len,
för att se om vin­stoc­ken skju­tit skott,
om gra­natträden gått i blom.
12 [---]

Kör

13Vänd dig, vänd dig, flic­ka från Shu­lem,
vänd dig, vänd dig, så att vi ser dig!

Hon

Varför vill ni se på flic­kan från Shu­lem,
där hon dan­sar mel­lan le­den?

Han

7 1Di­na san­dalklädda fötter
är så vack­ra, du furs­te­dot­ter!
Di­na höfters rund­ning är som ett smyc­ke,
smitt av konstnärshänder.
2Ditt sköte är en ku­pad skål
- må vi­net ald­rig sak­nas!
Din mage är en hög av ve­te,
omgärdad av lil­jor.
3Di­na bröst är som två hjort­kal­var,
som ga­sel­lens tvil­ling­kid.
4Din hals är ett el­fen­bens­torn,
di­na ögon som Hes­h­bons dam­mar
vid por­ten mot Bat-Rab­bim.
Din näsa är som Li­ba­non­tor­net,
som vet­ter mot Da­mas­kus.
5Ditt hu­vud höjer sig som Kar­mel,
hårsval­let skim­rar som pur­pur,
en kung är fång­ad i loc­kar­na.
6Vad du är skön och ljuv­lig,
min äls­ka­de, min vällust.
7Din växt lik­nar pal­mens,
di­na bröst är som kla­sar.
8Jag tänker: Jag vill upp i den pal­men,
gri­pa tag i dess kro­na.
Di­na bröst skall va­ra som druv­kla­sar,
din an­dedräkt som dof­ten av äpplen,
9din mun som det fi­nas­te vin,
som flödar över i min
och fuk­tar läppar och tänder.

Hon

10Jag är min väns,
till mig står hans lust.
11Kom, min vän,
låt oss gå ut på fälten
och över­nat­ta bland hen­na­bus­kar­na.
12Låt oss ti­digt gå ut i vingårdar­na
och se om vin­stoc­ken skju­tit skott,
om knop­par­na har öpp­nat sig,
om gra­natträden gått i blom.
Där skall jag ge dig min kärlek.
13Kärleksäpple­na dof­tar,
vid vår dörr finns härli­ga fruk­ter,
nya och gam­la.
Dem har jag spa­rat åt dig, min vän.
8 1Om du ändå var min bror,
som am­mats vid min mors bröst!
Då kyss­te jag dig om vi möttes på ga­tan,
och ing­en skul­le ta il­la upp.
2Då förde jag dig till min mors hus,
hem till hen­ne som fost­rat mig.
Jag skul­le ge dig kryd­dat vin
och saft från mi­na gra­natäpplen.
3Mitt hu­vud vi­lar på hans vänst­ra arm,
hans högra om­fam­nar mig.
4Jag be­svär er, Je­ru­sa­lems dött­rar:
stör in­te kärle­ken, väck den in­te,
förrän den själv vill.

Kör

5Vem är hon som kom­mer ur öknen,
lu­tad mot sin vän?

Hon

Un­der äppel­trädet väck­te jag dig,
där din mor blev ha­van­de med dig,
där hon som födde dig blev ha­van­de.
6Bär mig som ett si­gill vid ditt hjärta,
som ett si­gill vid din arm.
Stark som döden är kärle­ken,
li­del­sen obe­vek­lig som gra­ven.
Dess pi­lar är flam­man­de eld,
en ljung­an­de låga.
7Mäkti­ga vat­ten kan in­te släcka kärle­ken,
flo­der kan in­te sve­pa bort den.
Om en man gav allt han ägde för kärle­ken,
vem skul­le ring­ak­ta ho­nom?

Kör

8Vi har en li­ten sys­ter
som ännu in­te har fått bröst.
Vad skall vi göra med vår sys­ter
den dag då fri­a­re kom­mer?
9Är hon en mur
byg­ger vi ett sil­ver­krön på den,
men är hon en dörr
bom­mar vi för den med en ce­der­plan­ka.

Hon

10Jag är en mur,
och mi­na bröst är som torn.
Men inför ho­nom
måste jag ge mig.

Han

11Sa­lo­mo ha­de en vingård
i Baal Ha­mon.
Han lämna­de vingården åt väkta­re.
Tu­sen siklar sil­ver
skul­le fruk­ten in­bringa.
12Men min vingård har jag här.
Behåll di­na tu­sen, Sa­lo­mo,
och ge tvåhund­ra åt väktar­na!
13Du som är i trädgården,
vänner­na lyss­nar ef­ter din röst,
låt mig höra dig säga:
14”Skyn­da, min vän,
som en ga­sell el­ler en ung hjort
till de dof­tan­de ber­gen.”
Judit 1:1-16:25

Kri­get mel­lan Ne­bu­kad­nes­sar och Ar­paks­had

1 1Det var det tolf­te året av Ne­bu­kad­nes­sars re­ge­ring, han som var kung över as­sy­ri­er­na i den sto­ra sta­den Ni­ne­ve. Då var Ar­paks­had kung över me­der­na i Ek­ba­ta­na, 2han som om­gav Ek­ba­ta­na med en ring­mur av tuk­tad sten, en och en halv me­ter bre­da och tre me­ter långa block. Han gjor­de mu­ren 35 me­ter hög och 25 me­ter bred, 3vid stads­por­tar­na res­te han 50 me­ter höga torn på 30 me­ter bre­da fun­da­ment, 4och por­tar­na gav han en höjd av 35 me­ter; bred­den var 20 me­ter, så att hans slag­kraf­ti­ga arméer kun­de tåga ut med in­fan­te­ri­et i marsch­ord­ning.

5Det året börja­de kung Ne­bu­kad­nes­sar krig mot kung Ar­paks­had på den sto­ra slätten, dvs. slätten vid Ra­gau. 6I hans fälttåg del­tog al­la som bod­de i bergs­trak­ter­na och al­la som bod­de kring Eufrat, Ti­g­ris och Hyda­spes och på den ela­mi­tis­ke kung­en Ar­joks slätt; en mängd oli­ka folk an­slöt sig alltså till kal­de­er­nas här.

7Kung Ne­bu­kad­nes­sar av As­sy­ri­en ha­de också sänt bud till Per­si­ens invåna­re och till al­la som bod­de i väster, till Ki­li­ki­ens, Da­mas­kus, Li­ba­nons och An­ti­li­ba­nons invåna­re och till al­la som bod­de längs kus­ten, 8till dem som tillhörde stam­mar­na på Kar­mel och i Gi­le­ad, till övre Ga­li­leen och den sto­ra Jis­re­elslätten, 9till al­la i Sa­ma­ri­en och dess städer och området öster om Jor­dan, till Je­ru­sa­lem och Be­ta­ne, Che­lous och Ka­desh och Egyp­tens gräns­flod, till Ta­ch­pan­ches, Ram­ses och he­la Gos­hen, 10ända förbi Ta­nis och Mem­fis, till al­la Egyp­tens invåna­re, så att bu­det slut­li­gen nådde Eti­o­pi­ens gränser. 11Men be­folk­ning­en i he­la det­ta område trot­sa­de as­sy­ri­er­kung­en Ne­bu­kad­nes­sars be­fall­ning och del­tog in­te i hans krigsföre­tag. De kände ing­en fruk­tan för ho­nom; i de­ras ögon var han ba­ra en människa, och de lät hans sände­bud återvända förödmju­ka­de och med oförrättat ären­de. 12Då fyll­des Ne­bu­kad­nes­sar av ra­se­ri mot al­la des­sa länder och svor vid sin tron och sin kungavärdig­het att hämnas på Ki­li­ki­en, Da­mas­kustrak­ten och Sy­ri­en och hug­ga ner he­la områdets be­folk­ning, lik­som även al­la Mo­abs invåna­re, am­mo­ni­ter­na och he­la Ju­deen och al­la i Egyp­ten ända till de två sjöar­nas land.

13I sitt sjut­ton­de re­ge­ringsår drog Ne­bu­kad­nes­sar i fält med sin här mot kung Ar­paks­had och be­seg­ra­de ho­nom, så att he­la Ar­paks­hads här med al­la hans ryt­ta­re och strids­vag­nar slogs på flyk­ten. 14Han in­tog hans städer och träng­de fram ända till Ek­ba­ta­na, där han erövra­de tor­nen och skövla­de sta­dens ga­tor, så att dess prakt förbyt­tes i förned­ring. 15Ar­paks­had tog han till fånga i ber­gen ovanför Ra­gau, han stack ner ho­nom med si­na spjut och gjor­de slut på hans välde för all­tid. 16Så vände han hem med sitt byte, och med ho­nom he­la hans armé, en väldig ska­ra kri­ga­re från oli­ka länder. Där till­bring­a­de han fy­ra måna­der med hären un­der sorglöst fes­tan­de.

Ho­lo­fer­nes fälttåg

2 1Det ar­ton­de året, den tju­go­and­ra da­gen i den förs­ta måna­den, påbjöd kung Ne­bu­kad­nes­sar av As­sy­ri­en från sitt pa­lats att hämn­den nu skul­le drab­ba al­la länder­na, så som han ha­de sagt. 2Han sam­man­kal­la­de al­la si­na mi­nist­rar och al­la si­na stormän, la­de fram sin hem­li­ga plan för dem och tillkänna­gav sitt be­slut om allt li­dan­de han skul­le till­fo­ga des­sa länder. 3Även de ansåg att al­la som in­te ha­de åtlytt hans bud skul­le förgöras. 4När kung Ne­bu­kad­nes­sar av As­sy­ri­en ha­de av­slu­tat sitt råds­lag kal­la­de han till sig Ho­lo­fer­nes, som var över­befälha­va­re för hans armé och närmast ho­nom själv i rang, och sa­de till ho­nom: 5”Så säger stor­ko­nung­en, he­la jor­dens her­re: Du skall be­ge dig häri­från och båda upp sol­da­ter som li­tar på sin styr­ka, 120 000 man fot­folk och 12 000 hästar och ryt­ta­re. 6Du skall dra i krig mot länder­na i väster, som har trot­sat mitt ord. 7Kungör för dem att de skall hålla jord och vat­ten i be­red­skap, ty jag skall dra ut mot dem i vre­de. Jor­dens he­la yta skall döljas un­der mi­na kri­ga­res fötter, och jag skall utlämna dem åt min krigshär till plund­ring; 8de stu­pa­de skall fyl­la bergsklyf­tor­na, och bäck­ra­vi­ner och flo­der skall svämma över, uppdämda av lik. 9Och krigsfång­ar­na skall jag föra till jor­dens yt­ters­ta gränser. 10Dra alltså ut och besätt he­la de­ras område. Om de överlämnar sig åt dig skall du be­va­ka dem för min räkning till den dag då de ställs till an­svar. 11Men om man någon­stans i ditt område vägrar fo­ga sig skall du in­te vi­sa skon­sam­het ut­an utlämna dem till död och plund­ring. 12Vid mitt liv och min kung­li­ga makt: jag har ta­lat, och jag skall själv ge­nomföra det­ta. 13Och du får in­te bry­ta mot ett en­da av din her­res bud, du skall obrotts­ligt verkställa allt jag har ålagt dig, och du skall göra det ut­an dröjsmål.”

14Ho­lo­fer­nes be­gav sig från sin her­res pa­lats och kal­la­de till sig al­la furs­tar­na och den as­sy­ris­ka arméns befälha­va­re och of­fi­ce­ra­re. 15Han mönst­ra­de en styr­ka av elitsol­da­ter så som hans her­re ha­de be­fallt ho­nom, 120 000 man och 12 000 be­rid­na bågskyt­tar, 16och förde­la­de dem på det sätt som är bruk­ligt i en krigshär. 17Vi­da­re re­kvi­re­ra­de han väldi­ga mäng­der av ka­me­ler, åsnor och mu­lor för ut­rust­ning­en, ett oräkne­ligt an­tal får, ox­ar och get­ter till pro­vi­ant, 18rik­li­ga matförråd åt allt man­ska­pet och en oerhörd mängd guld och sil­ver från den kung­li­ga skatt­kam­ma­ren. 19Så drog han i fält med he­la sin här för att röja väg för kung Ne­bu­kad­nes­sar, för att täcka he­la jor­dy­tan i väster med strids­vag­nar, ryt­ta­re och elitsol­da­ter. 20Till­sam­mans med hären drog det ut ett bro­kigt följe; de var som gräshop­por el­ler som mar­kens sand­korn, alltför många för att kun­na räknas.

21De gick tre dags­mar­scher från Ni­ne­ve i rikt­ning mot Bek­ti­let­hs slätt och slog se­dan läger bort­om Bek­ti­leth in­vid ber­get till väns­ter om övre Ki­li­ki­en. 22Däri­från mar­sche­ra­de Ho­lo­fer­nes upp i ber­gen med he­la sin här, fot­folk, ryt­ta­re och strids­vag­nar, 23och träng­de ge­nom Put och Lud. Han plund­ra­de Ras­sis och Is­maels stam­mar vid öken­ran­den söder om Che­le­on. 24Han tåga­de längs Eufrat ge­nom Meso­po­ta­mi­en och ra­se­ra­de al­la de befästa städer­na längs Ab­ro­nas bäck­ra­vin ända fram till ha­vet. 25Han erövra­de Ki­li­ki­en, högg ner al­la som gjor­de motstånd mot ho­nom och träng­de fram till Ja­fets område, som lig­ger söderut, åt Ara­bi­en till. 26Han in­ring­a­de Mid­jans stam, brände de­ras tält och plund­ra­de de­ras bo­skapsfållor. 27Vid ti­den för ve­teskörden tåga­de han ner till Da­mas­kusslätten, brände av al­la åkrar­na där, slak­ta­de hjor­dar­na av får och kor, plund­ra­de städer­na, slog ihjäl bar­nen och högg ner al­la unga män.

28Skräck och fa­sa för ho­nom fyll­de dem som bod­de i kust­lan­det, invånar­na i Si­don och Ty­ros, dem som bod­de i Sur och Oki­na och al­la som bod­de i Jam­nia, och fol­ket i Ash­dod och Ash­ke­lon dar­ra­de av skräck för ho­nom. 3 1De skic­ka­de sände­bud till ho­nom för att be om fred: 2”Vi, den sto­re ko­nung Ne­bu­kad­nes­sars tjäna­re, lig­ger för di­na fötter. Gör med oss som du fin­ner för gott. 3Al­la våra gårdar och mar­ker, ve­tefält och hjor­dar av får och kor och al­la fållor vid våra herde­ko­jor står till ditt förfo­gan­de – gör med dem som du be­ha­gar. 4Också våra städer och de­ras invåna­re är di­na sla­var – be­hand­la dem som du öns­kar.” 5Männen in­fann sig hos Ho­lo­fer­nes och framförde det­ta bud­skap till ho­nom.

6Ho­lo­fer­nes tåga­de då ner till kus­ten med sin här, be­sat­te de befästa städer­na och förstärk­te si­na trup­per med ut­val­da män däri­från. 7Både där och på den om­gi­van­de lands­byg­den gick man ho­nom till mötes med kran­sar på hu­vu­det, med dans och tam­bu­ri­ner. 8Men han ra­se­ra­de al­la de­ras hel­ge­do­mar och högg ner de­ras he­li­ga lun­dar, ty han ha­de fått upp­dra­get att utro­ta al­la lan­dets gu­dar, för att al­la folk skul­le dyr­ka Ne­bu­kad­nes­sar en­sam och människor av al­la språk och stam­mar åkal­la ho­nom som gud. 9Se­dan mar­sche­ra­de han förbi Jis­re­el i trak­ten av Do­tan, som lig­ger ne­danför Ju­de­ens väldi­ga bergs­rygg, 10och slog läger mel­lan Gai­bai och Skyt­ho­po­lis. Där stan­na­de han en månads tid för att sam­la ihop al­la förråd som hären behövde.

Ju­dar­na rus­tar sig till motstånd

4 1När is­ra­e­li­ter­na i Ju­deen fick höra om allt som Ho­lo­fer­nes, den as­sy­ris­ke kung­en Ne­bu­kad­nes­sars över­befälha­va­re, ha­de gjort mot de and­ra fol­ken och hur han ha­de plund­rat och öde­lagt al­la de­ras tem­pel, 2greps de av oerhörd skräck för ho­nom och fyll­des av oro för Je­ru­sa­lem, där Her­ren, de­ras Gud, ha­de sitt tem­pel. 3De ha­de nämli­gen nyss återvänt från fång­en­ska­pen, och ba­ra för en kort tid se­dan ha­de Ju­de­ens folk bli­vit sam­lat och kultföremålen, al­ta­ret och temp­let bli­vit re­na­de ef­ter van­hel­gan­det. 4De skic­ka­de folk till he­la Sa­ma­ri­en och till Ko­na, Bet-Ho­ron, Bel­main och Je­ri­ko och till Cho­ba och Ha­sor och till Sa­lem­da­len; 5de be­sat­te de högs­ta bergs­top­par­na, befäste by­ar­na i närhe­ten och försat­te dem i krigs­be­red­skap ge­nom att lägga upp livs­me­delsförråd, ty skörden ha­de nyss bärgats på fälten. 6Jo­ja­kim, som vid den ti­den var överste­präst i Je­ru­sa­lem, skrev till invånar­na i Bai­ty­loua och i Bai­to­mest­haim, som lig­ger mitt emot Jis­re­el in­vid slätten ut­anför Do­tan, 7att de skul­le spärra upp­fartsvägar­na till ber­gen, ef­tersom de gav till­träde till Ju­deen och det var lätt att hej­da fi­en­dens fram­ryck­ning där pas­sa­gen var trång och gav ut­rym­me åt högst två man i bredd.

8Is­ra­e­li­ter­na följ­de de an­vis­ning­ar som ha­de getts av överste­prästen Jo­ja­kim och av det is­ra­e­li­tis­ka fol­kets råd, som ha­de sitt säte i Je­ru­sa­lem. 9Al­la män i Is­ra­el ro­pa­de till Gud med stor iver, och med stor iver späkte de sig inför ho­nom 10till­sam­mans med si­na hust­rur och si­na barn, sin bo­skap, si­na ar­be­ta­re och sla­var och al­la främling­ar i lan­det, och de svep­te säck­tyg om höfter­na. 11Al­la is­ra­e­li­tis­ka män i Je­ru­sa­lem, och även kvin­nor och barn, föll ner framför temp­let, strödde as­ka över si­na hu­vu­den och höll upp si­na säcktra­sor inför Her­ren. 12Också al­ta­ret svep­te de in i säck­tyg, och si­da vid si­da bönföll de enträget Is­ra­els Gud att in­te låta de­ras barn rövas bort, de­ras hust­rur bli krigs­byte, städer­na som de ärvt bli öde­lag­da och temp­let van­hel­gat och skändat till hed­ning­ar­nas förnöjel­se. 13Och Her­ren lyss­na­de till de­ras rop och vände blic­ken till de­ras nöd. Fol­ket fort­sat­te sin fas­ta många da­gar i he­la Ju­deen och i Je­ru­sa­lem inför Her­rens, allhärs­ka­rens, tem­pel. 14Överste­prästen Jo­ja­kim och al­la präster­na som stod inför Her­ren och de som bi­trädde vid tjäns­ten åt Her­ren ha­de säck­tyg om höfter­na, när de fram­bar det dag­li­ga brännoff­ret och fol­kets löfte­sof­fer och fri­vil­li­ga of­fer. 15De ha­de as­ka på si­na hu­vud­bo­na­der, och de ro­pa­de av all sin kraft till Her­ren att han skul­le kom­ma med rädd­ning till he­la Is­ra­els folk.

Ho­lo­fer­nes krigsråd

5 1När Ho­lo­fer­nes, över­befälha­va­ren för As­surs armé, un­derrätta­des om att is­ra­e­li­ter­na ha­de be­rett sig för krig, stängt bergs­pas­sen, befäst al­la höga bergs­top­par och satt upp spärrar på slätter­na, 2greps han av fruk­tansvärd vre­de. Han kal­la­de till sig al­la Mo­abs furs­tar och Am­mons hövding­ar och al­la satra­per­na i kust­området 3och sa­de till dem: ”Ni som bor i Ka­naan, låt mig ve­ta vad det är för ett folk som le­ver här i bergs­trak­ter­na! Vad är det för städer de bor i? Hur stor armé har de? Vari består de­ras makt och styr­ka? Vem är de­ras kung och le­der de­ras armé? 4Och varför har de, en­sam­ma bland al­la folk i väster, hållit sig för go­da för att kom­ma mig till mötes?”

5Ac­hi­or, som förde befälet över am­mo­ni­ter­na, sva­ra­de ho­nom: ”Lyss­na till din tjäna­res ord, her­re, så skall du få höra san­ning­en om det­ta folk som bor i bergs­trak­ter­na här in­till, och ing­en lögn skall gå över din tjäna­res läppar. 6Det­ta folk härstam­mar från kal­de­er­na. 7De slog sig först ner i Meso­po­ta­mi­en därför att de in­te vil­le dyr­ka de gu­dar de­ras fäder till­bad i kal­de­er­nas land. 8De över­gav si­na fäders re­li­gi­on och börja­de till­be him­lens gud, den gud som de nu erkände. Då fördrev kal­de­er­na dem från si­na gu­dars område, och de flyd­de till Meso­po­ta­mi­en, där de slog sig ner för lång tid. 9Men de­ras gud sa­de till dem att bry­ta upp från det­ta land och flyt­ta till Ka­naan. Där bo­sat­te de sig och förvärva­de sto­ra ri­ke­do­mar av guld och sil­ver och en mängd bo­skap. 10Se­dan ut­vand­ra­de de till Egyp­ten, ef­tersom hung­ersnöd ha­de drab­bat he­la Ka­naans land, och de blev kvar där tills de ha­de sin bärg­ning. Där blev de ett tal­rikt folk, så många att de in­te gick att räkna. 11Men kung­en i Egyp­ten vände sig mot dem; med slug beräkning tving­a­de man dem att sli­ta ont som te­gelsla­ga­re. Så blev de ku­va­de och gjor­des till sla­var. 12Då ro­pa­de de till sin gud, och han slog he­la Egyp­tens land med plågor mot vil­ka det in­te fanns någon bot. Egyp­ter­na fördrev dem ur sitt land, 13och de­ras gud torr­la­de Röda ha­vet framför dem 14och led­de dem till Si­nai och Ka­desh Bar­nea. De fördrev al­la som bod­de i öknen 15och bo­sat­te sig i amo­re­er­nas land, och al­la i Hes­h­bon kros­sa­de de med va­pen­makt. Ef­ter att ha gått över Jor­dan tog de he­la berglan­det i be­sitt­ning 16och fördrev ka­naa­ne­er­na, pe­ris­se­er­na, je­vu­se­er­na, She­kems stam och al­la gir­gashe­er­na. Un­der lång tid bod­de de där.

17Så länge de in­te syn­da­de mot sin gud ha­de de lyc­kan med sig; de har nämli­gen en gud som av­skyr orättfärdig­het. 18Men när de av­vek från den väg som han ha­de an­vi­sat dem led de ide­li­ga ne­der­lag i en lång rad krig, tills de slut­li­gen fördes bort som fång­ar till ett främman­de land, de­ras guds tem­pel jämna­des med mar­ken och de­ras städer föll i fi­en­der­nas händer. 19Men nu har de vänt åter till sin gud, och därför har de fått kom­ma till­ba­ka från de plat­ser dit de ha­de sking­rats och åter­ta Je­ru­sa­lem, där de­ras hel­ge­dom lig­ger, och de har kun­nat bosätta sig i bergs­trak­ter­na, som låg öde. 20Alltså, her­re och härs­ka­re: om det­ta folk gör sig skyl­digt till någon förse­el­se och syn­dar mot sin gud, då skall vi ta fas­ta på att de har den­na sna­ra om hal­sen, mar­sche­ra upp i ber­gen och nedkämpa dem. 21Men om något lag­brott in­te före­kom­mer hos dem, då skall du und­vi­ka dem, her­re, så att in­te de­ras her­re och gud kom­mer till de­ras undsätt­ning och vi blir till åtlöje inför he­la värl­den.”

22När Ac­hi­or ha­de sagt det­ta hördes ett missnöjt mum­mel från mäng­den som stod om­kring tältet, och Ho­lo­fer­nes stormän och al­la som kom från kust­lan­det och från Mo­ab ro­pa­de att han skul­le pryglas. 23”Vi låter oss in­te skrämmas av några is­ra­e­li­ter”, sa­de de. ”Det fol­ket sak­nar kraft och förmåga att ställa upp en slag­kraf­tig här. 24Därför skall vi ab­so­lut gå till an­grepp, din armé kom­mer att kros­sa dem helt, sto­re Ho­lo­fer­nes.”

Do­men över Ac­hi­or

6 1När oväsen­det ha­de lagt sig bland männen som stod kring mötes­plat­sen ta­la­de Ho­lo­fer­nes, den as­sy­ris­ka arméns över­befälha­va­re. Inför he­la mas­san av utlänning­ar och vänd mot al­la mo­a­bi­ter­na sa­de han till Ac­hi­or: 2”Vem tror du att du är, Ac­hi­or – du och de där le­gok­nek­tar­na från Efraim – när du pro­fe­te­rar som du gjort bland oss i dag och säger att vi in­te skall an­fal­la Is­ra­els folk, därför att de­ras gud kom­mer till de­ras undsätt­ning? Vem är gud ut­om Ne­bu­kad­nes­sar? Han skall sätta in sin krigs­makt och ut­plåna dem från jor­dens yta, och de­ras gud kom­mer in­te att rädda dem. 3Vi som är hans tjäna­re skall slå ner dem al­la som om de var en en­da människa. De kan in­te hålla stånd mot kraf­ten i vårt ka­val­le­ri 4när vi låter det välla fram över dem, ut­an de­ras berg skall bli ru­si­ga av de­ras blod och slätter­na mättas av lik. In­te ett spår av motstånd skall se­dan möta oss – de kom­mer att bli fullständigt ut­plåna­de. Det­ta är ko­nung Ne­bu­kad­nes­sars ord, han som är he­la jor­dens her­re, ty han har ta­lat, och vad han säger blir verk­lig­het. 5Men du Ac­hi­or, en le­gok­nekt från Am­mon, du har i dag gjort dig till en brotts­ling ge­nom de ord du ytt­rat. Från den­na dag skall du in­te få kom­ma inför mi­na ögon förrän jag har be­straf­fat det där fol­ket från Egyp­ten. 6När jag återvänder skall din kropp ge­nom­bor­ras av min krigshärs svärd och mi­na tjäna­res spjut, och du skall kas­tas bland fi­en­dens stu­pa­de. 7Mi­na sla­var kom­mer nu att föra bort dig till ber­gen och lämna dig i en av städer­na vid pas­sen; 8du skall in­te dö förrän du möter ditt öde till­sam­mans med fol­ket där. 9Och om du i tyst­het hop­pas att de skall slip­pa un­dan behöver du ju in­te hänga med hu­vu­det. Jag har ta­lat, och al­la mi­na ord kom­mer att be­san­nas.”

10Se­dan be­fall­de Ho­lo­fer­nes sla­var­na som han ha­de till hands i sitt tält att gri­pa Ac­hi­or, föra ho­nom till Bai­ty­loua och överlämna ho­nom åt is­ra­e­li­ter­na. 11Sla­var­na grep ho­nom och förde ho­nom ur lägret ut på slätten. Från slätt­lan­det gav de sig upp i ber­gen och kom fram till källor­na ne­danför Bai­ty­loua. 12När männen i sta­den såg dem nära bergskrönet tog de si­na va­pen och gick ut ur sta­den mot bergskrönet; al­la sten­slung­ar­na ställ­de sig så att de behärs­ka­de vägen dit upp och börja­de be­skju­ta dem. 13Sla­var­na smet då nerför ber­get, band Ac­hi­or och lämna­de ho­nom lig­gan­de vid ber­gets fot me­dan de själva återvände till sin her­re.

14När is­ra­e­li­ter­na kom ner från sta­den och fann Ac­hi­or be­fri­a­de de ho­nom från re­pen och tog ho­nom med sig till Bai­ty­loua, där de ställ­de ho­nom inför sta­dens sty­resmän, 15som vid den ti­den var Us­sia, Mi­kas son av Si­mons stam, Hav­ri, Ot­ni­els son, och Kar­mi, Mal­ki­els son. 16Des­sa sam­man­kal­la­de al­la sta­dens älds­te; kvin­nor­na och al­la de unga männen skyn­da­de sig också till folkförsam­ling­en. Ac­hi­or fördes fram inför allt fol­ket, och Us­sia fråga­de ho­nom vad som ha­de hänt. 17Han re­dogjor­de då för det som ha­de ytt­rats vid Ho­lo­fer­nes krigsråd, för allt vad han själv ha­de sagt inför de as­sy­ris­ka befälha­var­na och för allt det skrävlan­de tal som Ho­lo­fer­nes ha­de fört mot Is­ra­els folk. 18Då föll fol­ket ner i till­bed­jan inför Gud och ro­pa­de: 19”Her­re, du him­lens Gud, se de­ras över­mod, vi­sa barmhärtig­het mot vårt be­tryck­ta folk och vänd dig i dag till oss som är hel­ga­de åt dig.” 20De gav Ac­hi­or nytt mod och över­ho­pa­de ho­nom med beröm. 21Us­sia tog med ho­nom från folkförsam­ling­en hem till sig, där han höll en fest för de älds­te. Och de an­ro­pa­de Is­ra­els Gud om hjälp he­la den nat­ten.

Bai­ty­loua belägras

7 1Da­gen därpå gav Ho­lo­fer­nes or­der till he­la sin här och al­la förstärk­ning­ar den fått att bry­ta upp mot Bai­ty­loua, besätta vägar­na upp till ber­gen och gå till an­grepp mot is­ra­e­li­ter­na. 2Un­der da­gen sat­te sig al­la kri­gar­na i rörel­se. Armén be­stod av 170 000 sol­da­ter till fots och 12 000 till häst, föru­tom tros­sen och den väldi­ga mängd folk som drog fram i de­ras följe. 3De slog läger i da­len vid Bai­ty­loua, in­till källan, och spred sig över en yta som på bred­den räck­te förbi Do­tan ända till Bel­baim och på läng­den från Bai­ty­loua till Ky­a­mon, en plats mitt emot Jis­re­el. 4När is­ra­e­li­ter­na såg hur man­stark fi­en­den var fyll­des de av skräck och sa­de till varand­ra: ”Des­sa människor kom­mer att föröda he­la lan­det – var­ken kul­lar­na el­ler da­lar­na el­ler de höga ber­gen kan bära de­ras tyngd.” 5Var och en hämta­de si­na va­pen, och ef­ter att ha tänt el­dar på tor­nen gick de vakt ut­an av­brott he­la den nat­ten.

6Följan­de dag red Ho­lo­fer­nes ut med he­la sitt ka­val­le­ri, fullt syn­ligt för is­ra­e­li­ter­na i Bai­ty­loua. 7Se­dan han ha­de re­kog­no­se­rat vägar­na upp till sta­den ryck­te han fram till källor­na, tog kon­trol­len över dem och förla­de trup­per som vakt­styr­kor vid dem, varpå han återvände till sitt folk. 8Där möttes han av al­la edo­me­er­nas hövding­ar och al­la de le­dan­de i Mo­abs folk och av furs­tar­na från kust­lan­det. De sa­de: 9”Lyss­na till ett ord, vår härs­ka­re, så kan du be­spa­ra din armé sto­ra förlus­ter. 10Det­ta is­ra­e­li­tis­ka folk sätter in­te sin lit till si­na spjut ut­an till de höga ber­gen där de bor; det är nämli­gen in­te lätt att ta sig upp till de­ras bergs­top­par. 11Av­stå därför, her­re, från att stri­da mot dem på det van­li­ga sättet i öppet fältslag, så skall in­te en en­da man av ditt folk behöva stu­pa. 12Stan­na kvar i lägret med he­la din armé i säker­het, och låt di­na tjäna­re besätta källan som bry­ter fram vid ber­gets fot, 13ty däri­från får he­la Bai­ty­lou­as be­folk­ning sitt vat­ten. Då kom­mer de att försmäkta av törst och måste ge upp sin stad. Vi och vårt folk skall ta oss upp på bergs­top­par­na i närhe­ten och upprätta po­ste­ring­ar där för att hålla vakt, så att in­te en en­da man kan kom­ma ut ur sta­den. 14De kom­mer att ty­na bort av hung­er till­sam­mans med si­na hust­rur och barn, och in­nan svärdet når dem skall de fal­la ihop på ga­tor­na i sin egen stad. 15Så kan du ge dem en svi­dan­de ve­dergäll­ning för att de gjor­de upp­ror i stället för att fred­ligt gå dig till mötes.”

16Ho­lo­fer­nes och he­la hans stab gil­la­de försla­get, och han gav or­der om att det skul­le följas. 17En mo­a­bi­tisk styr­ka bröt upp till­sam­mans med 5 000 av as­sy­ri­er­na; de slog läger i da­len och tog kon­trol­len över is­ra­e­li­ter­nas vat­tenhål och källor. 18Sam­ti­digt ryck­te edo­me­er­na och am­mo­ni­ter­na upp i ber­gen och slog läger mitt emot Do­tan; en av­del­ning skic­ka­de de åt syd­ost bort mot Egre­bel, som lig­ger nära Chous, en plats vid Moch­mours bäck­ra­vin. Res­ten av den as­sy­ris­ka hären slog läger på slätten och täck­te he­la lan­dets yta. I lägret fanns tält och ut­rust­ning i oerhörda mäng­der, och mas­san av människor var överväldi­gan­de.

19Men is­ra­e­li­ter­na ro­pa­de till Her­ren, sin Gud, fyll­da av djup modlöshet ef­tersom al­la de­ras fi­en­der ha­de om­ring­at dem, så att ing­en möjlig­het fanns att kom­ma un­dan. 20Runt om­kring dem stod As­surs sam­la­de krigs­makt med in­fan­te­ri, strids­vag­nar och ka­val­le­ri i tret­tio­fy­ra da­gars tid, tills al­la vat­tenförråd var slut för he­la Bai­ty­lou­as be­folk­ning 21och ci­ster­ner­na höll på att tömmas. De fick in­te dric­ka sig otörsti­ga en en­da dag, ty dricks­vatt­net de­la­des ut i ran­so­ner. 22Bar­nen och kvin­nor­na var helt upp­giv­na, och de unga männen blev så ut­mat­ta­de av törsten att de föll om­kull på ga­tor­na och i portgång­ar­na; de­ras kraf­ter var all­de­les uttömda.

23Då sam­la­des he­la fol­ket med unga män och kvin­nor och barn hos Us­sia och sta­dens sty­resmän, och i al­la de älds­tes närva­ro ro­pa­de de högt: 24”Gud må döma mel­lan er och oss. Ni har begått ett svårt brott mot oss ge­nom att in­te be as­sy­ri­er­na om fred. 25Nu finns det ing­en som kan hjälpa oss – Gud har sålt oss till dem, och vi kom­mer att seg­na ner inför de­ras ögon, tillin­tet­gjor­da av törst. 26Nu måste ni sända bud ef­ter dem. Ge upp he­la sta­den, låt den bli plund­rad av Ho­lo­fer­nes folk och he­la hans här. 27Det är bätt­re för oss att bli de­ras krigs­byte – då blir vi sla­var, men vi får ändå behålla li­vet och slip­per se hur våra mins­ta dör inför våra ögon och hur våra hust­rur och barn ty­nar bort. 28Him­mel och jord är våra vitt­nen till­sam­mans med vår Gud, våra fäders her­re som straf­far oss för våra och våra fäders syn­der: måtte han in­te i dag låta det gå som vi sagt.”

29Al­la de försam­la­de brast på en gång ut i våld­sam jämmer, och de ro­pa­de högt till Her­ren Gud. 30Men Us­sia sa­de till dem: ”Mod, mi­na bröder! Låt oss hålla ut i fem da­gar till. In­om den ti­den skall Her­ren vi­sa oss barmhärtig­het på nytt, ty han kom­mer in­te att över­ge oss fullständigt. 31Men om de fem da­gar­na går förbi ut­an att vi får hjälp skall jag göra som ni sagt.” 32Han fick fol­ket att sking­ras och in­ta si­na plat­ser; de gick bort till sta­dens mu­rar och torn me­dan han skic­ka­de hem kvin­nor­na och bar­nen. Det rådde djup förstämning i sta­den.

Ju­dit in­gri­per

8 1Sam­ti­digt fick Ju­dit höra om vad som hänt. Hon var dot­ter till Me­ra­ri, som var son till Us, son till Jo­sef, son till Us­si­el, son till Hil­kia, son till Ha­nan­ja, son till Gi­de­on, son till Re­fa­ja, son till Ac­hituv, son till Elia, son till Hil­kia, son till Eli­av, son till Ne­ta­nel, son till Shelu­mi­el, son till Su­rishad­daj, son till Si­mon, son till Is­ra­el. 2Hen­nes man Ma­nas­se, som tillhörde sam­ma stam och släkt, ha­de dött un­der kornskörden. 3Han fick sol­sting me­dan han led­de ar­be­tet med att bin­da kärvar på åkern, blev lig­gan­de sjuk och dog i sin hemstad Bai­ty­loua, och man be­grav­de ho­nom bland hans fäder på fältet mel­lan Do­tan och Ba­la­mon. 4Däref­ter ha­de Ju­dit levt som änka i sitt hem i tre år och fy­ra måna­der. 5På ta­ket till sitt hus ha­de hon låtit slå upp ett skjul, hon ha­de säck­tyg om höfter­na och bar all­tid si­na änke­kläder. 6Hon fas­ta­de var­je dag allt­se­dan hon bli­vit änka, ut­om på försab­ba­ten och sab­ba­ten, vid nymåne och da­gen närmast före samt vid det is­ra­e­li­tis­ka fol­kets fes­ter och glädjehögti­der. 7Hon var en myc­ket vac­ker och till­dra­gan­de kvin­na. Hen­nes man Ma­nas­se ha­de ef­terlämnat både guld och sil­ver, tjäna­re och tjäns­te­flic­kor, bo­skap och åkrar, som hon ha­de i behåll. 8Ing­en ha­de ett ont ord att säga om hen­ne, ty hon var myc­ket gud­fruk­tig.

9Ju­dit fick alltså höra om de bitt­ra ord som fol­ket i sin förtviv­lan över vat­ten­bris­ten ha­de slung­at mot sta­dens sty­res­man och li­kaså om allt som Us­sia ha­de sagt till svar: hur han ha­de gett dem sin ed på att överlämna sta­den till as­sy­ri­er­na ef­ter fem da­gar. 10Då skic­ka­de hon den be­trod­da sla­vin­na som ha­de till­sy­nen över hen­nes egen­dom med bud ef­ter Us­sia, Hav­ri och Kar­mi, sta­dens älds­te. 11När de in­fann sig hos hen­ne sa­de hon:

”Hör på mig, ni som styr över Bai­ty­lou­as folk: det var in­te rätt att ta­la som ni gjor­de inför fol­ket i dag, då ni ställ­de den­na ed mel­lan Gud och er och lo­va­de att överlämna sta­den till våra fi­en­der om in­te Her­ren ger oss hjälp in­om den bestämda ti­den. 12Vil­ka tror ni att ni är, när ni ut­ma­nar Gud som ni gjort i dag och inför al­la människor sätter er i Guds ställe? 13Det är Her­ren, allhärs­ka­ren, ni försöker ge­nom­skåda, men ni kom­mer ald­rig någon­sin att förstå något. 14Ni kan ju in­te fin­na det en människa gömmer i hjärtats djup el­ler få grepp om de tan­kar hon tänker – hur skall ni då kun­na ut­fors­ka Gud, som har ska­pat allt det­ta? Hur vill ni lära känna hans tan­kar och be­gri­pa hans pla­ner? Nej, bröder, väck in­te Her­rens, vår Guds, vre­de. 15Om han in­te vill hjälpa oss in­om de fem da­gar­na har han ändå mak­ten att ge oss be­skydd den dag han själv vill, li­kaväl som att låta oss gå un­der inför våra fi­en­der. 16Men ni skall in­te försöka bin­da Her­ren, vår Gud, i hans be­slut, ty Gud vi­ker in­te för hot som en människa och kan in­te föras bakom lju­set som en dödlig.

17Låt oss därför tåligt vänta på rädd­ning­en från ho­nom me­dan vi ro­par till ho­nom om hjälp – han kom­mer att höra vår bön, om det är hans vil­ja. 18Ty det har ald­rig före­kom­mit i vår tid och sker in­te hel­ler i dag att någon av våra stam­mar el­ler släkter el­ler byg­der el­ler städer ber till gu­dar som till­ver­kats av människohänder. Sådant in­träffa­de i gång­na ti­der, 19och det var därför våra fäder blev utlämna­de åt svärd och plund­ring och led ett förkros­san­de ne­der­lag mot våra fi­en­der. 20Men vi har ald­rig känts vid någon an­nan gud vid si­dan av ho­nom; därför kan vi hop­pas att han in­te skall över­ge oss och in­te någon av vårt folk. 21Ty om vi blir tag­na fal­ler he­la Ju­deen; då blir vårt tem­pel plund­rat, och Gud kom­mer att ställa oss till svars för att det bli­vit van­hel­gat. 22När man har mördat våra bröder, de­por­te­rat be­folk­ning­en och skövlat vårt arv och vår egen­dom skall han låta det­ta vi­la tungt på oss, där vi le­ver som sla­var bland hed­ning­ar­na, och vi kom­mer att väcka an­stöt och förakt hos dem som köpt oss. 23Ty det sla­ve­ri­et kom­mer in­te att vändas i någon ny nåd, ut­an Her­ren, vår Gud, skall göra det till en förned­ring för oss.

24Men nu, bröder, måste vi vi­sa våra landsmän att de­ras liv häng­er på oss och att vi är grun­den för hel­ge­do­mens, tem­pel­bygg­na­dens och al­ta­rets bestånd. 25Och för allt det­ta skall vi tac­ka Her­ren, vår Gud, som prövar oss li­kaväl som våra fäder. 26Kom ihåg vad han gjor­de med Ab­ra­ham, hur han pröva­de Isak och vad som hände Ja­kob i det sy­ris­ka Meso­po­ta­mi­en när han vak­ta­de sin mor­bror La­bans får. 27Ty lik­som den eld de fick gå ige­nom tjäna­de till att pröva de­ras hjärtan, så har Her­ren in­te hel­ler lagt det­ta på oss som ett straff. När han tuk­tar dem som söker sig till ho­nom vill han vi­sa dem till rätta.”

28Us­sia sva­ra­de: ”Allt vad du har sagt är klokt, och ing­en kan invända något mot di­na ord. 29Det är in­te hel­ler förs­ta gång­en du ger prov på din vis­het. Re­dan i di­na ti­di­gas­te år la­de he­la fol­ket märke till din klok­het, ty du är född med ett klart förstånd. 30Men ef­tersom fol­ket är svårt plågat av törsten tving­a­de de oss att hand­la så som vi nu har lo­vat och att bin­da oss med en ed som vi in­te får bry­ta. 31Be nu för oss, du som är en from kvin­na. Då sänder Her­ren regn så att våra ci­ster­ner fylls och vår van­makt får ett slut.”

32Då sa­de Ju­dit till dem: ”Hör på mig. Jag skall utföra något som vårt folk kom­mer att min­nas i släkt­led ef­ter släkt­led. 33Ni skall stå vid por­ten i natt, och jag skall gå ut där med min sla­vin­na. In­nan den tid­punkt är in­ne då ni lo­vat att överlämna sta­den till våra fi­en­der skall Her­ren rädda Is­ra­el ge­nom min hand. 34Men försök in­te ta re­da på vad jag tänker göra; jag kom­mer in­te att säga er det förrän min plan är ge­nomförd.”

35Us­sia och de and­ra le­dar­na sa­de till hen­ne: ”Gå i frid, och måtte Her­ren Gud gå framför dig för att ge våra fi­en­der de­ras straff.” 36Så lämna­de de hen­nes skjul och återvände till si­na pos­ter.

Ju­dits bön

9 1Ju­dit föll ner på sitt an­sik­te, strödde as­ka på hu­vu­det och blot­ta­de säck­ty­get som hon var klädd i, och i sam­ma stund som den kvällens rökel­se­of­fer bars fram i Guds hus i Je­ru­sa­lem ro­pa­de hon högt till Her­ren:

2Her­re, min fa­der Si­mons Gud,
du som sat­te svärdet i han­den på ho­nom,
så att han kun­de ta hämnd på främling­ar­na,
de som skänd­li­gen los­sa­de den unga kvin­nans gördel
och skam­li­gen blot­ta­de hen­nes kropp
och nes­li­gen be­sud­la­de hen­nes sköte!
Du ha­de sagt: ”Sådant får in­te ske” -
och likväl gjor­de de det.
3Därför utlämna­de du de­ras hövding­ar åt döden,
och den bädd som blygts över de­ras svek
lät du nu blo­das ner ge­nom svek.
Du dräpte sla­var och härs­ka­re om varand­ra,
dräpte härs­kar­na där de satt på si­na tro­ner.
4Du lät de­ras hust­rur bli krigs­byte
och de­ras dött­rar föras bort i fång­en­skap
och allt vad de ägde de­las av di­na äls­ka­de söner,
som brann av sam­ma iver som du
och vämj­des vid dådet mot de­ras blodsförvant
och kal­la­de dig till hjälp.
Gud, min Gud, hör också min bön, en änkas bön!
5Ty det var du som lät det­ta ske,
lik­som all­ting före och ef­ter,
det som är och det som skall kom­ma har du tänkt ut,
och som du har tänkt, så blir det.
6De händel­ser du har bestämt
sti­ger fram och säger: ”Här är vi!”
Di­na vägar är fast­lag­da,
och ditt dom­slut kan vi mot­se med förtröstan.
7Här står as­sy­ri­er­na med sin väldi­ga armé:
de yvs över si­na hästar och ryt­ta­re,
de stolt­se­rar med si­na kraft­ful­la sol­da­ter,
de li­tar till sköld och spjut, till båge och slunga,
men de in­ser in­te att du är Her­ren,
han som avgör stri­den -
8Her­ren är ditt namn.
Slå ner de­ras kraft med din styr­ka
och kros­sa de­ras makt i din vre­de,
ty de har för av­sikt att skända ditt tem­pel,
be­sud­la den bo­ning som hy­ser ditt härli­ga namn
och med si­na svärd hug­ga av ditt al­ta­res horn.
9Se de­ras över­mod,
släpp lös din vre­de över de­ras hu­vu­den,
låt min hand, en änkas hand,
få utföra det st­ordåd jag före­satt mig.
10Dräp både slav och her­re, härs­ka­re och tjäna­re,
med hjälp av mi­na läppars list,
låt de­ras stor­het kros­sas av en kvin­nas hand.
11Ty din makt be­ror in­te på sto­ra arméer,
ditt välde in­te på star­ka kämpar.
Nej, du är de förtryck­tas Gud,
du är de sva­gas hjälpa­re,
de kraftlösas försva­ra­re,
de upp­giv­nas be­skyd­da­re,
en rädda­re för dem som är ut­an hopp.
12Ja, hör min bön, du min fa­ders Gud,
du som är Is­ra­els arv­lands Gud,
du som råder över him­lar­na och jor­den,
du som har ska­pat al­la vat­ten
och som härs­kar över he­la din ska­pel­se:
13låt mi­na lis­ti­ga ord ska­da och sar­ga
dem som välvt on­da pla­ner mot ditt förbund,
mot ditt he­li­ga hus, mot Si­ons berg,
mot hu­set som di­na söner fått i sin ägo.
14Ge in­sikt åt he­la ditt folk med al­la dess stam­mar,
så att de förstår att du är all makts och styr­kas Gud
och att ing­en ut­om du är Is­ra­els be­skyd­da­re.

Ju­dit går till as­sy­ri­er­na

10 1När Ju­dit ha­de sagt det­ta och av­slu­tat sin åkal­lan av Is­ra­els Gud 2res­te hon sig upp, kal­la­de på sin sla­vin­na och gick ner i hu­set där hon bru­ka­de till­bringa sab­bats­da­gar­na och högti­der­na. 3Hon tog av sig änke­dräkten och säck­ty­get som hon var klädd i, tvätta­de he­la krop­pen och smor­de in sig med välluk­tan­de ol­ja av bästa slag. Så kam­ma­de hon sitt hår, vi­ra­de en tur­ban om hu­vu­det och klädde sig i sin fest­dräkt, som hon ha­de bru­kat bära när hen­nes man Ma­nas­se lev­de. 4Hon sat­te san­da­ler på fötter­na och tog på sig si­na fotlänkar och arm­band, si­na ring­ar och örhäng­en och al­la and­ra smyc­ken hon ha­de; hon gjor­de sig så vac­ker att hon kun­de dra till sig blic­kar­na från al­la män som fick se hen­ne. 5Se­dan gav hon sin sla­vin­na en flas­ka vin och ett krus ol­ja, fyll­de en påse med rostad säd, tor­ka­de fi­kon och obe­sud­lat bröd, pac­ka­de ihop si­na matkärl och lät sla­vin­nan bära dem.

6De gick ut till Bai­ty­lou­as stads­port och mötte Us­sia, som stod där till­sam­mans med Hav­ri och Kar­mi, sta­dens älds­te. 7När de tre männen fick se Ju­dit med hen­nes föränd­ra­de ut­se­en­de och i an­nan klädsel än förut överväldi­ga­des de av häpnad över hen­nes skönhet. De sa­de till hen­ne: 8”Måtte våra fäders Gud ge oss nåd ge­nom dig och låta ditt före­tag få ett sådant slut att Is­ra­els folk tri­um­fe­rar och Je­ru­sa­lem blir förhärli­gat.” Och hon föll ner inför Gud i till­bed­jan.

9Se­dan sa­de hon till dem: ”Be­fall att stads­por­ten öpp­nas för mig, så skall jag gå ut, och det som ni nu har sagt skall gå i full­bor­dan.” De sa­de åt de unga männen att öpp­na för hen­ne som hon ha­de begärt, 10och de gjor­de så. Hon gick ut till­sam­mans med sin sla­vin­na. Männen i sta­den följ­de hen­ne med blic­ken me­dan hon gick utför ber­get, tills hon ha­de pas­se­rat dalgång­en och de in­te såg hen­ne mer.

11De båda kvin­nor­na gick rakt fram ge­nom da­len tills en as­sy­risk förtrupp stötte ihop med Ju­dit. 12De grep hen­ne och fråga­de: ”Var hör du hem­ma? Vari­från kom­mer du? Vart är du på väg?” Hon sva­ra­de: ”Jag är en hebre­isk kvin­na och är på flykt från mitt folk, ef­tersom de kom­mer att lämnas i ert våld och bli helt kros­sa­de. 13Jag söker företräde hos Ho­lo­fer­nes, över­befälha­va­ren för er armé, för att ge ho­nom tillförlit­li­ga upp­lys­ning­ar: jag vill vi­sa ho­nom vil­ken väg han skall välja för att bemäkti­ga sig he­la berglan­det ut­an att någon av hans folk, ja, in­te en en­da man går förlo­rad.”

14Me­dan männen lyss­na­de till vad hon sa­de såg de på hen­ne och häpna­de över hen­nes skönhet. Och de sa­de till hen­ne: 15”Du har räddat ditt liv ge­nom att i tid kom­ma ner till vår her­re. Fortsätt fram till hans tält; några av oss följer med och anmäler dig hos ho­nom. 16Och får du företräde för ho­nom skall du in­te va­ra rädd. Ge ho­nom ba­ra de upp­lys­ning­ar du ta­la­de om, så kom­mer han att be­hand­la dig väl.” 17Hund­ra man ur trup­pen av­de­la­des att led­sa­ga hen­ne och hen­nes sla­vin­na, och de förde dem till Ho­lo­fer­nes tält. 18Folk strömma­de till från he­la lägret, ty ryk­tet om hen­nes an­komst spred sig från tält till tält. Sol­da­ter­na floc­ka­de sig om­kring hen­ne där hon stod ut­anför Ho­lo­fer­nes tält me­dan han fick rap­port om hen­ne. 19De be­und­ra­de hen­nes skönhet och måste för hen­nes skull också be­und­ra is­ra­e­li­ter­na. De sa­de till varand­ra: ”Vem kan tyc­ka att det­ta är ett obe­tyd­ligt folk när det finns såda­na kvin­nor bland dem? Det är in­te värt att vi sko­nar en en­da man av dem – om de fick kom­ma un­dan skul­le de kun­na över­lis­ta he­la värl­den.”

20Fält­her­rens liv­vak­ter och he­la hans övri­ga betjäning kom nu ut och tog med sig Ju­dit in i tältet. 21Ho­lo­fer­nes låg på sin säng in­nanför säng­omhäng­et, som var pur­purfärgat med invävda guld­trådar, sma­rag­der och ädel­ste­nar. 22Då han fick rap­por­ten om Ju­dit gick han ut i tältets förrum, och framför ho­nom bars lam­por av sil­ver. 23När Ju­dit kom inför ho­nom och hans upp­vakt­ning häpna­de de al­la över hen­nes skönhet. Hon föll ner på sitt an­sik­te för att hyl­la ho­nom, men hans sla­var res­te hen­ne upp.

Ho­lo­fer­nes förs bakom lju­set

11 1Ho­lo­fer­nes sa­de till hen­ne: ”Var lugn, kvin­na, bli in­te rädd. Jag har ald­rig gjort något ont mot en människa som valt att tjäna Ne­bu­kad­nes­sar, he­la jor­dens ko­nung. 2Vad ditt folk be­träffar, som bor här bland ber­gen, skul­le jag in­te ha lyft min lans mot dem hel­ler om de in­te ha­de skym­fat mig. De har själva dra­git det­ta över sig. 3Men säg mig nu varför du har flytt från dem och kom­mit till oss. Det skall bli din rädd­ning att du kom hit – var lugn, du skall få behålla li­vet, både i natt och i fortsätt­ning­en. 4Ty här finns ing­en som skall göra dig något för när, ut­an man kom­mer att be­hand­la dig väl, som man gör med min her­re kung Ne­bu­kad­nes­sars tjäna­re.”

5Ju­dit sva­ra­de: ”Lyss­na till din ödmju­ka tjäna­rin­na, låt mig framföra mitt ären­de till dig. Jag skall in­te lju­ga för dig i natt, her­re. 6Och om du följer din tjäna­rin­nas råd kom­mer Gud att göra ett stor­verk med dig, och min her­res pla­ner kom­mer in­te att slå fel. 7Ty så sant Ne­bu­kad­nes­sar le­ver och re­ge­rar över he­la jor­den, och så sant hans makt består, han som har sänt dig för att föra al­la le­van­de va­rel­ser till rätta: in­te ba­ra människor­na kom­mer att tjäna ho­nom tack va­re dig – också mar­kens djur, bo­ska­pen och him­lens fåglar kom­mer tack va­re din styr­ka att le­va för Ne­bu­kad­nes­sar och för he­la hans hus. 8Vi har ju hört ta­las om din vis­het och di­na snill­ri­ka be­drif­ter. He­la jor­den har nåtts av ryk­tet om din enaståen­de dug­lig­het i ri­kets al­la ang­elägen­he­ter, di­na överlägs­na in­sik­ter och din be­und­ransvärda krigs­konst.

9Nu är det så att vi har fått höra vad Ac­hi­or sa­de i ditt krigsråd, ty männen i Bai­ty­loua lät ho­nom behålla li­vet, och han har un­derrättat dem om allt vad han ytt­ra­de inför dig. 10Jag vill alltså be dig, her­re och härs­ka­re, att in­te lämna hans ord obe­ak­ta­de ut­an lägga dem på hjärtat, ty han ta­la­de san­ning: vårt folk kan in­te drab­bas av ve­dergäll­ning el­ler be­tving­as med svärd, om det in­te syn­dar mot sin Gud. 11Men för att du in­te skall ge upp ut­an att ha nått ditt mål, her­re, så skall jag säga dig att de kom­mer att bli dödens rov, ty de har snärjts av en synd ge­nom vil­ken de skall väcka sin Guds vre­de så snart de tar sitt otillåtna steg. 12Ef­tersom de­ras livs­me­del har ta­git slut och al­la vat­ten­tillgång­ar­na si­nar har de bestämt sig för att slak­ta si­na djur och fun­nit det nödvändigt att äta allt, också det som Gud i sin lag har förbju­dit dem att äta. 13Dess­utom har de fat­tat be­slu­tet att använda det de hel­gat och lagt un­dan åt präster­na, som står inför vår Gud i Je­ru­sa­lem: det förs­ta av spannmåls­skörden och ti­on­det av vin och ol­ja, som ing­en van­lig människa har rätt att ens ta i si­na händer. 14För att få rådets till­stånd har de sänt bud till Je­ru­sa­lem, ty också invånar­na där har hand­lat på sam­ma sätt. 15Och sam­ma dag som de får svar och sätter pla­nen i ver­ket kom­mer de att lämnas i ditt våld och gå un­der.

16Det­ta är skälet till att din tjäna­rin­na, som fått kun­skap om allt det­ta, har flytt från dem. Gud har sänt mig för att kun­na uträtta såda­na stor­verk med dig att al­la på he­la jor­den skall bäva när de hör om dem. 17Ty din tjäna­rin­na är en gud­fruk­tig kvin­na, som dag och natt tjänar him­lens Gud. Nu stan­nar jag hos dig, her­re, men var­je natt skall din tjäna­rin­na gå ut till ra­vi­nen och be till Gud; han skall säga mig när de har begått si­na syn­di­ga gärning­ar. 18Då kom­mer jag och med­de­lar dig det, och om du se­dan tågar ut med he­la din armé kom­mer ing­en av dem att kun­na bju­da motstånd. 19Jag skall le­da dig tvärs ige­nom Ju­deen tills du står ut­anför Je­ru­sa­lem. Där skall jag re­sa din tron mitt i sta­den, och se­dan kan du fösa i väg dem som en fårskock ut­an her­de – in­te ens en hund skall mor­ra åt dig. Ty det­ta har av­slöjats och förkun­nats för mig, så att jag vet det i förväg, och jag har sänts ut för att låta dig ve­ta det.”

20Hen­nes ord gjor­de in­tryck både på Ho­lo­fer­nes och på he­la hans upp­vakt­ning. De fyll­des av be­und­ran för hen­nes vis­het och sa­de: 21”Ing­en­stans från jor­dens ena ände till den and­ra finns en kvin­na som är li­ka vac­ker och ta­lar li­ka klokt.” 22Och Ho­lo­fer­nes sa­de till hen­ne: ”Det var en välgärning av Gud att sända ut dig som vägvi­sa­re för vår här för att ge framgång åt våra va­pen och dra fördärv över dem som skym­fat min her­re. 23Du är ju en sti­lig kvin­na och lägger di­na ord väl; om du håller vad du har lo­vat skall din gud bli min gud, du skall få bo i kung Ne­bu­kad­nes­sars pa­lats, och ditt ryk­te skall nå ut över he­la jor­den.”

12 1Han lät föra hen­ne till det rum där hans sil­ver­ser­vis bru­ka­de du­kas fram och be­fall­de sitt folk att göra i ord­ning en plats åt hen­ne och ser­ve­ra hen­ne av hans utsökta rätter och hans eget vin. 2Men Ju­dit sa­de: ”Jag vill in­te äta av det­ta, ty jag vill und­vi­ka att syn­da. Jag kom­mer att få av det jag själv har ta­git med mig.” 3Ho­lo­fer­nes sva­ra­de: ”Men om ditt förråd tar slut, vari­från skall vi då få sam­ma sorts mat att ge dig? Här bland oss finns ju ing­en av ditt folk.” 4Då sa­de Ju­dit till ho­nom: ”Så sant du le­ver, her­re, din tjäna­rin­na kom­mer in­te att förbru­ka sitt förråd in­nan Her­ren har förverk­li­gat sin plan med hjälp av hen­nes hand.”

5Ho­lo­fer­nes män förde hen­ne nu till hen­nes tält, och hon sov där un­der mid­natt­stim­mar­na. Fram mot gry­ning­en steg hon upp 6och lät hälsa Ho­lo­fer­nes: ”Her­re, din tjäna­rin­na ber dig ge or­der om att hon får gå ut för att be.” 7Och Ho­lo­fer­nes be­ord­ra­de liv­vak­ten att in­te hind­ra hen­ne.

Hon stan­na­de i lägret i tre da­gar, och var­je natt gick hon ut till ra­vi­nen vid Bai­ty­loua och ba­da­de i källan in­om lägrets område. 8När hon steg upp ur vatt­net bad hon Her­ren, Is­ra­els Gud, att le­da hen­ne på den väg som skul­le upprätta hans folks stor­het. 9Ef­ter den­na re­ning gick hon till­ba­ka och stan­na­de i tältet tills hon in­tog sin måltid fram mot kvällen.

Ho­lo­fer­nes håller fest för Ju­dit

10Den fjärde da­gen ord­na­de Ho­lo­fer­nes en fest en­bart för sin närmas­te upp­vakt­ning, ut­an att in­bju­da någon av det högre befälet. 11Och han sa­de till eu­nuc­ken Ba­go­as, som var hans ad­ju­tant: ”Gå och över­ta­la den hebre­is­ka kvin­nan som du har hand om att kom­ma hit och äta och dric­ka med mig. 12Jag skul­le ju bli ut­skämd om jag släpp­te en sådan kvin­na ifrån mig ut­an att ha le­gat med hen­ne; om jag in­te förför hen­ne kom­mer hon att skrat­ta ut mig.”

13Ba­go­as lämna­de Ho­lo­fer­nes, gick in till Ju­dit och sa­de: ”Sköna unga dam, var nu in­te blyg, ut­an kom med till min her­re och in­ta he­ders­plat­sen inför ho­nom och drick dig glad på vin till­sam­mans med oss. I dag skall du få bli som en av As­surs dött­rar vid Ne­bu­kad­nes­sars hov.” 14Ju­dit sva­ra­de: ”Hur skul­le jag kun­na säga emot min her­re? Allt vad han öns­kar skall jag ge­nast göra – det­ta skall va­ra en glädje för mig till min sista stund.” 15Hon steg upp och tog på sig sin prakt­ful­la dräkt och he­la sin kvinn­li­ga ut­styr­sel. Hen­nes sla­vin­na gick i förväg, och på mar­ken mitt emot Ho­lo­fer­nes bred­de hon ut de fällar som Ju­dit ha­de fått av Ba­go­as för sitt dag­li­ga bruk, till att lig­ga på vid målti­der­na. 16Och Ju­dit gick in och tog plats där. Då kom Ho­lo­fer­nes blod i svall­ning, och det gick en våg av begär ge­nom ho­nom. Han brann av läng­tan ef­ter hen­ne och ha­de också sökt ef­ter ett tillfälle att förföra hen­ne ända se­dan han först såg hen­ne. 17Han sa­de till hen­ne: ”Drick nu och de­la vår glädje!” 18Ju­dit sva­ra­de: ”Jag skall gärna dric­ka, her­re, ty i dag har mitt liv nått en höjd­punkt; det­ta över­träffar allt jag har upp­levt ända se­dan jag föddes.” 19Så tog hon det som hen­nes sla­vin­na ha­de gjort i ord­ning och åt och drack inför ho­nom. 20Ho­lo­fer­nes njöt av att se hen­ne och drack mäng­der av vin, mer än han någon­sin i sitt liv ha­de druc­kit på en dag.

Ju­dit ge­nomför sin plan

13 1När det blev natt skyn­da­de sig Ho­lo­fer­nes un­der­ly­dan­de att bry­ta upp. Ba­go­as stäng­de tältet ut­i­från och lät uppas­sar­na dra sig till­ba­ka från sin her­re, och de gick till si­na sov­plat­ser, ty fes­ten ha­de hållit på så länge att de al­le­sam­mans var ut­mat­ta­de. 2Ju­dit lämna­des en­sam kvar i tältet med Ho­lo­fer­nes, som låg fram­stu­pa på sin säng, redlöst be­ru­sad av vi­net. 3Ju­dit ha­de sagt åt sin sla­vin­na att ställa sig ut­anför sov­ge­ma­ket och vänta på att hon skul­le gå ut lik­som de föregåen­de nätter­na – hon skul­le gå ut för att be, ha­de hon sagt, och sam­ma be­sked ha­de hon gett till Ba­go­as.

4När nu al­la ha­de gått sin väg och ing­en, va­re sig hög el­ler låg, fanns kvar i sov­ge­ma­ket ställ­de sig Ju­dit vid Ho­lo­fer­nes säng och bad tyst: ”Her­re, all krafts Gud, ge i den­na stund ditt stöd till det mi­na händer skall göra, så att Je­ru­sa­lem blir förhärli­gat. 5Ty nu är ögon­blic­ket in­ne att kom­ma ditt eget folk till hjälp och att låta mitt in­gri­pan­de bli ett förkros­san­de slag för fi­en­der­na, som har an­gri­pit oss.” 6Se­dan gick hon fram till säng­stol­pen vid Ho­lo­fer­nes hu­vud och tog ner hans svärd från den. 7Hon gick tätt in­till säng­en, tog tag i hans hår och sa­de: ”Her­re, Is­ra­els Gud, gör mig nu stark!” 8Så högg hon till av all kraft mot hans hals två gång­er och skil­de hu­vu­det från krop­pen. 9Hon rul­la­de ner li­ket från bädden och los­sa­de säng­omhäng­et från stol­par­na. Strax däref­ter gick hon ut och gav Ho­lo­fer­nes hu­vud åt sin sla­vin­na, 10som stop­pa­de det i matpåsen. De båda kvin­nor­na gav sig se­dan i väg till­sam­mans som de bru­ka­de när de skul­le be, men när de ha­de gått ige­nom lägret tog de en omväg runt ra­vi­nen, gick uppför ber­get mot Bai­ty­loua och kom fram till stads­por­ten.

11Re­dan på långt håll ro­pa­de Ju­dit till dem som höll vakt vid por­ten: ”Öpp­na! Öpp­na por­ten! Gud, vår Gud, är med oss. Än gör han stor­verk i Is­ra­el och vi­sar fi­en­den sin makt – han har gjort det i dag.” 12När männen i sta­den hörde hen­nes röst skyn­da­de de ner till stads­por­ten och sam­man­kal­la­de sta­dens älds­te. 13Al­la kom spring­an­de, hög och låg: det ver­ka­de all­de­les otro­ligt att hon var till­ba­ka. De öpp­na­de por­ten och släpp­te in de båda kvin­nor­na, gjor­de upp eld för att få ljus och sam­la­des om­kring dem. 14Då sa­de Ju­dit med hög röst: ”Lo­va Gud, sjung hans lov! Lo­va Gud, som in­te har upphört med sin barmhärtig­het mot Is­ra­els folk ut­an i natt har låtit våra fi­en­der kros­sas av min hand.” 15Så tog hon fram hu­vu­det ur påsen, vi­sa­de upp det och sa­de: ”Det­ta är Ho­lo­fer­nes hu­vud, han som var över­befälha­va­re för As­surs armé, och här är omhäng­et till säng­en där han låg i sitt rus. Her­ren har dräpt ho­nom med hjälp av en kvin­nas hand! 16Och så sant Her­ren le­ver, han som har skyd­dat mig på den väg jag har gått: det var mitt ytt­re som lu­ra­de man­nen i fördärvet, men han be­gick in­te någon synd med mig som kun­nat fläcka och vanära mig.”

17Fol­ket greps av förund­ran, föll ner för att hyl­la Gud och bad samfällt: ”Välsig­nad är du, vår Gud, som i dag har tillin­tet­gjort ditt folks fi­en­der.” 18Och Us­sia sa­de till Ju­dit: ”Välsig­nad är du, min dot­ter, av Gud den Högs­te mer än al­la kvin­nor på jor­den, och välsig­nad är Her­ren Gud, him­lens och jor­dens ska­pa­re, som led­de dig när du högg hu­vu­det av våra fi­en­ders hövding. 19Din förtröstan kom­mer för all fram­tid att be­va­ras i människors hjärtan, så länge de kom­mer ihåg vad Gud förmår. 20Måtte Gud låta dig få evig ära av det­ta och skänka dig lyc­ka för att du våga­de li­vet när vårt folk var i nöd och värj­de oss mot un­dergång­en; du har följt den rätta vägen inför vår Gud.” Och allt fol­ket sa­de: ”Amen, amen.”

Ac­hi­or går över till ju­den­do­men

14 1Se­dan sa­de Ju­dit till dem: ”Hör på mig, bröder: ta det­ta hu­vud och häng upp det på stads­mu­rens bröstvärn. 2Och så snart det ljus­nar i mor­gon och so­len går upp över jor­den skall var och en av er ta si­na va­pen, och al­la strids­dug­li­ga män skall tåga ut ur sta­den. Ni skall göra en fram­stöt mot dem, som om ni tänk­te ryc­ka ner på slätten mot as­sy­ri­er­nas förtrupp, men ut­an att fullfölja den. 3Då kom­mer männen där att gå till lägret med al­la si­na va­pen för att väcka befälha­var­na i den as­sy­ris­ka armén. När de kom­mer spring­an­de till Ho­lo­fer­nes tält och in­te fin­ner ho­nom, kom­mer de att gri­pas av skräck och fly för er. 4Förfölj dem då, ni och al­la and­ra som bor in­om Is­ra­els gränser – hugg ner dem, vart de än tar vägen. 5Men in­nan ni gör det­ta skall ni kal­la hit am­mo­ni­ten Ac­hi­or åt mig, så att han får se och känna igen den som skym­fa­de Is­ra­els folk och som skic­ka­de ho­nom själv till oss i tan­ke att det skul­le bli hans död.”

6De kal­la­de dit Ac­hi­or från Us­si­as hus. När han kom och fick se Ho­lo­fer­nes hu­vud i han­den på en man som stod bland det försam­la­de fol­ket, föll han om­kull av­svim­mad. 7Då man hjälp­te ho­nom upp kas­ta­de han sig för Ju­dits fötter och hälsa­de hen­ne vörd­nads­fullt. Och han sa­de: ”Dig må man pri­sa i var­je ju­disk hyd­da och bland al­la folk som får höra ta­las om dig och fylls av bävan. 8Men låt mig få höra vad du har gjort de gång­na da­gar­na.” Med fol­ket runt om­kring sig berätta­de då Ju­dit för ho­nom om allt vad hon ha­de gjort från den dag hon lämna­de sta­den till dess hon nu stod där och ta­la­de till dem. 9Så snart hon ha­de berättat färdigt brast fol­ket ut i dånan­de ju­bel, och sta­den gen­ljöd av glädje­rop. 10Då Ac­hi­or fick klart för sig allt vad Is­ra­els Gud ha­de gjort fyll­des han av en orubb­lig tro på Gud. Han lät skära bort sin förhud och upp­togs i Is­ra­els folk, dit han se­dan har räknats in­till den­na dag.

Se­gern över as­sy­ri­er­na

11När da­gen gryd­de häng­de de upp Ho­lo­fer­nes hu­vud på mu­ren, och al­la män tog si­na va­pen och mar­sche­ra­de ut kom­pa­ni­vis mot de vägar som led­de ner från ber­get. 12När as­sy­ri­er­na fick se dem rap­por­te­ra­de de till si­na oli­ka of­fi­ce­ra­re. Des­sa gick till ge­ne­ra­ler­na, övers­tar­na och det övri­ga högre befälet, 13som i sin tur be­gav sig till Ho­lo­fer­nes tält och sa­de till hans ad­ju­tant: ”Väck vår her­re! De fräcka sla­var­na har vågat sig ner för att ut­ma­na oss till strid och skall bli ner­hugg­na till sista man.”

14Ba­go­as gick då fram till den in­re tältdörren och knac­ka­de på, ef­tersom han an­tog att Ho­lo­fer­nes låg och sov med Ju­dit. 15När ing­en sva­ra­de öpp­na­de han dörren och gick in i sov­ge­ma­ket. Där fann han ho­nom lig­gan­de död på säng­pal­len ut­an hu­vud. 16Då brast han ut i högljudd jämmer och kla­gan, ro­pa­de högt och rev sönder si­na kläder. 17Han gick in i det tält där Ju­dit ha­de bott, och då han in­te fann hen­ne ru­sa­de han ut bland fol­ket och skrek: 18”De trolösa sla­var­na! En en­sam hebre­isk kvin­na har dra­git skam över Ne­bu­kad­nes­sars kung­li­ga hov – här lig­ger Ho­lo­fer­nes på mar­ken, och hans hu­vud är bor­ta!”

19När de as­sy­ris­ka fält­her­rar­na hörde vad han sa­de rev de sönder si­na kläder, överväldi­ga­de av skräck, och mitt i lägret gen­ljöd de­ras kla­go­rop och höga skrik.

15 1De som var i tälten hörde det och blev förfära­de över det in­träffa­de. 2Skräck och fa­sa överväldi­ga­de dem, ing­en ha­de läng­re en tan­ke på att hålla sam­man med de and­ra, ut­an al­la störta­de i väg i sam­ma ögon­blick och flyd­de längs al­la vägar över slätten och ber­gen, 3och även de som var förlag­da i ber­gen kring Bai­ty­loua tog till flyk­ten.

Då störta­de sig is­ra­e­li­ter­na över dem med al­la si­na va­penföra män. 4Us­sia sände bud om det som ha­de hänt till Bai­to­mest­haim, Be­bai, Cho­ba och Ko­la och till he­la Is­ra­els område och upp­ma­na­de al­la att störta sig över fi­en­der­na och göra slut på dem. 5Så snart is­ra­e­li­ter­na fick det­ta med­de­lan­de gick de al­la man­grant till strid mot dem och fort­sat­te slak­tan­det ända fram till Cho­ba. Li­kaså an­slöt sig fol­ket från Je­ru­sa­lem och he­la berglan­det ef­ter att ha fått bud om hur det ha­de gått med fi­en­dens här, och männen i Gi­le­ad och Ga­li­leen sat­te in förödan­de flan­kan­fall och träng­de fram förbi Da­mas­kus och området därom­kring. 6Men res­ten av Bai­ty­lou­as invåna­re an­grep det as­sy­ris­ka lägret och plund­ra­de det och skaf­fa­de sig väldi­ga ri­ke­do­mar. 7De is­ra­e­li­ter som återvände från dödan­det tog hand om åter­sto­den, och berglan­dets och slättens by­ar och gårdar blev ri­ka på byte, ty det fanns väldi­ga mäng­der.

Tri­um­fen fi­ras

8Överste­prästen Jo­ja­kim och is­ra­e­li­ter­nas råd i Je­ru­sa­lem kom nu för att se de sto­ra ting som Her­ren ha­de gjort för Is­ra­el och för att träffa Ju­dit och lycköns­ka hen­ne. 9När de kom in till hen­ne pri­sa­de de hen­ne al­la med en mun och sa­de: ”Du är Je­ru­sa­lems ära, du är Is­ra­els pryd­nad, du är vårt folks sto­ra stolt­het! 10Det är din hand som har utfört allt det­ta, du har utfört ett stor­verk för Is­ra­el, ty det du gjor­de be­ha­ga­de Gud. Välsig­nad va­re du i evig­het av Her­ren, allhärs­ka­ren.” Och al­la sa­de: ”Amen.”

11I tret­tio da­gar höll fol­ket på med att plund­ra lägret. De gav Ju­dit Ho­lo­fer­nes tält och al­la hans sil­verföremål, hans säng­ar, skålar och all övrig ut­rust­ning. Hon tog emot det, las­ta­de själv sin mu­la och lät spänna för si­na vag­nar och ställa sa­ker­na på dem. 12Al­la de is­ra­e­li­tis­ka kvin­nor­na kom spring­an­de för att få se hen­ne; de pri­sa­de hen­ne, och några av dem dan­sa­de till hen­nes ära. Hon bröt gröns­kan­de gre­nar och gav åt kvin­nor­na som följ­de med hen­ne. 13Både hon själv och de som följ­de hen­ne sat­te oliv­kran­sar på hu­vu­det, och främst bland kvin­nor­na dan­sa­de hon fram, i spet­sen för allt fol­ket. Al­la de is­ra­e­li­tis­ka männen slöt sjung­an­de upp i tåget med si­na va­pen och med kran­sar på hu­vu­det. 14Och Ju­dit stämde upp en hymn inför he­la Is­ra­el, och allt fol­ket sjöng med i lovsång­en med hög röst. 16 1Så sjöng Ju­dit:

Stäm upp en sång till min Gud till tam­bu­ri­ner,
lov­sjung Her­ren till cym­ba­ler,
låt psal­men klinga till hans pris,
ära och åkal­la hans namn.
2Ty Her­ren är den Gud som avgör stri­den;
in i sitt läger rädda­de han mig,
in till fol­ket, un­dan mi­na förfölja­re.
3As­sy­ri­er­na kom från ber­gen i norr,
de­ras kämpar kom i my­ri­a­der;
de­ras ska­ror fyll­de bäck­ra­vi­ner­na,
och de­ras ryt­ta­re täck­te höjder­na.
4De ho­ta­de att bränna mitt land,
att hug­ga ner mi­na unga män,
att kros­sa mi­na späda barn mot mar­ken,
att göra mi­na småbarn till krigs­byte
och att ta mi­na unga kvin­nor som fång­ar.
5Her­ren, allhärs­ka­ren, förgjor­de dem
med hjälp av en kvin­nas hand.
6Ty de­ras hövding fäll­des in­te av unga hjältar,
det var in­te ti­ta­ner som dräpte ho­nom,
in­te väldi­ga jättar som anföll ho­nom -
nej, Ju­dit, Me­ra­ris dot­ter,
be­tvang ho­nom med sin skönhet.
7Hon la­de av sin änke­dräkt
för att vin­na ära åt det plåga­de Is­ra­el;
hon smor­de sitt an­sik­te med dof­tan­de sal­va,
8band en tur­ban om sitt hår
och val­de ut en lin­nedräkt att dåra ho­nom med.
9Hen­nes san­dal drog till sig hans blick,
och hen­nes skönhet fång­a­de hans sin­ne -
och svärdet gick ge­nom hans hals.
10Per­ser dar­ra­de för hen­nes djärv­het,
och me­der förfära­des av hen­nes mod.
11Då hördes strids­rop från mitt förödmju­ka­de folk,
och de fyll­des av skräck,
rop från mitt sva­ga folk, och de greps av fa­sa;
ro­pen skal­la­de, och de tog till flyk­ten.
12Söner av unga mödrar ge­nom­bor­ra­de dem
och stack ner dem som förrym­da sla­var:
de förin­ta­des av Her­rens, min Guds, här.
13Jag vill sjunga en ny sång till min Guds ära.
Her­re, stor och härlig är du,
un­der­bar och oöver­vin­ne­lig i din kraft.
14Dig må he­la din ska­pel­se tjäna,
ty på ditt ord blev all­ting till,
du sände ut din an­de att byg­ga det.
Ing­en kan stå emot när du be­fal­ler;
15ber­gens fästen ska­kar, ha­ven rörs upp
och klip­por smälter som vax inför dig.
Men mot dem som fruk­tar dig är du barmhärtig.
16Ty ringa är al­la välluk­tan­de of­fer,
allt fett som förbränns åt dig är föga värt,
men stor i al­la ti­der är den som fruk­tar Her­ren.
17Ve de hed­ning­ar som re­ser sig mot mitt folk!
Her­ren, allhärs­ka­ren, skall straf­fa dem på do­mens dag.
Han skall överlämna de­ras krop­par åt eld och mas­kar,
och de skall skri­ka av smärta i evig­het.

18När de kom till Je­ru­sa­lem föll de ner inför Gud, och se­dan fol­ket ha­de re­nat sig bar de fram si­na brännof­fer, fri­vil­li­ga of­fer och gåvor. 19Al­la Ho­lo­fer­nes tillhörig­he­ter som fol­ket ha­de till­de­lat Ju­dit gav hon till temp­let. Också säng­omhäng­et som hon själv ha­de ta­git ur hans sov­ge­mak gav hon som en tackgåva åt Gud. 20I tre måna­der höll fol­ket fest framför temp­let i Je­ru­sa­lem, och Ju­dit var med dem.

Ju­dits ålder­dom och död

21Däref­ter bröt de upp, och var och en be­gav sig hem till sitt. Också Ju­dit återvände till Bai­ty­loua. Hon ha­de kvar sin egen­dom, och un­der he­la sin livs­tid var hon högt an­sedd i he­la lan­det. 22Många vil­le gif­ta sig med hen­ne, men ing­en man fick röra hen­ne så länge hon lev­de, allt­se­dan den dag hen­nes man Ma­nas­se dog och före­na­des med si­na fäder. 23Hon åld­ra­des i sin mans hus och nådde den höga åldern av 105 år. Sin sla­vin­na gav hon fri. Hon dog i Bai­ty­loua och blev be­gravd i sin man Ma­nas­ses grav­kam­ma­re, 24och Is­ra­els folk sörj­de hen­ne i sju da­gar. In­nan hon dog ha­de hon förde­lat sin egen­dom bland sin man Ma­nas­ses anhöri­ga och si­na eg­na närmas­te släkting­ar. 25Och så länge Ju­dit lev­de och ännu långt ef­ter hen­nes död fanns det ing­en som kun­de skrämma Is­ra­els folk.

<< Föregående 1 Nästa >>