Sök

Sökningen gav 4 träffar. Visar resultat 1 till 4.

<< Föregående 1 Nästa >>

Esr 6:7f

6 7Låt ar­be­tet på det­ta Guds hus fortgå ostört, och låt ju­dar­nas ståthålla­re och ju­dar­nas älds­te byg­ga upp temp­let på dess gam­la plats. 8Och härmed ger jag be­fall­ning om hur ni skall sam­ar­be­ta med ju­dar­nas älds­te vid byg­gan­det av temp­let: de­ras ut­gif­ter skall sorgfälligt be­ta­las med kro­nans skat­teintäkter från pro­vin­sen Väster om Eufrat, så att ar­be­tet in­te hind­ras.

Dan 6:13

6 13Då berätta­de de för kung­en: ”Da­ni­el, en av de fång­na ju­dar­na, bryr sig var­ken om dig el­ler om det påbud som du har utfärdat ut­an förrättar sin bön tre gång­er om da­gen.”

Esr 6:16-22

Temp­let in­vigs

6 16Is­ra­e­li­ter­na – präster­na och le­vi­ter­na och de övri­ga som ha­de återvänt från fång­en­ska­pen – in­vig­de Guds hus med en glädje­fest. 17Vid den­na in­vig­ning off­ra­de de 100 tju­rar, 200 bag­gar, 400 lamm och till syn­dof­fer för he­la Is­ra­el 12 boc­kar, mot­sva­ran­de an­ta­let av Is­ra­els stam­mar. 18De in­sat­te präster­na en­ligt de­ras ord­ning­ar och le­vi­ter­na en­ligt de­ras av­del­ning­ar till att göra tjänst i Guds hus i Je­ru­sa­lem, som det är före­skri­vet i Mo­ses bok.

19De som ha­de återvänt fi­ra­de påsk den fjor­ton­de da­gen i förs­ta måna­den, 20ty präster­na och le­vi­ter­na ha­de då al­le­sam­mans re­nat sig. De övri­ga som återvänt ha­de in­te re­nat sig, men le­vi­ter­na var nu al­la re­na. De slak­ta­de påsklam­met för dem som ha­de återvänt från fång­en­ska­pen, för si­na bröder präster­na och för sig själva. 21I målti­den del­tog de is­ra­e­li­ter som ha­de återvänt hem lik­som al­la de som till­sam­mans med dem vil­le dyr­ka Her­ren, Is­ra­els Gud, och därför ha­de av­skilt sig från fol­ken i lan­det och de­ras oren­het. 22I sju da­gar fi­ra­de de det osy­ra­de brödets högtid. Glädjen var stor, ty Her­ren ha­de gjort dem gla­da ge­nom att göra kung­en av As­sy­ri­en välvil­ligt stämd, så att han stödde dem un­der ar­be­tet på Guds, Is­ra­els Guds, hus.

Dan 9:20

9 20Me­dan jag ännu bad och bekände min egen och mitt folk Is­ra­els synd inför Her­ren, min Gud, och bar fram min bön för hans he­li­ga berg,

<< Föregående 1 Nästa >>