Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Matt 22:23-33

Frågan om upp­ståndel­sen

22 23Sam­ma dag kom det fram några sad­du­keer och sa­de att det in­te finns någon upp­ståndel­se, och de fråga­de ho­nom: 24”Mästa­re, Mo­se har sagt: Om någon dör barnlös, skall hans bror gif­ta sig med änkan och skaf­fa ef­ter­kom­man­de åt bro­dern. 25Det fanns här hos oss sju bröder. Den förs­te gif­te sig och dog, och då han in­te ha­de några barn fick hans bror över­ta hust­run. 26På sam­ma sätt gick det med den and­re och den tred­je och med al­la sju. 27Sist av al­la dog kvin­nan. 28Vem av de sju blir hon hust­ru till vid upp­ståndel­sen? Al­la har ju va­rit gif­ta med hen­ne.” 29Je­sus sva­ra­de: ”Ni tänker fel därför att ni var­ken kan skrif­ten el­ler vet något om Guds makt. 30Vid upp­ståndel­sen gif­ter man sig in­te el­ler blir bort­gift, ut­an al­la är som äng­lar­na i him­len. 31Och vad de dödas upp­ståndel­se be­träffar, så har ni väl läst vad Gud har sagt till er: 32Jag är Ab­ra­hams Gud och Isaks Gud och Ja­kobs Gud. Gud är in­te en gud för döda ut­an för le­van­de.” 33När fol­ket hörde det­ta häpna­de de över hans un­der­vis­ning.

Apg 23:8

23 8Sad­du­keer­na me­nar nämli­gen att det in­te finns någon upp­ståndel­se och in­te hel­ler äng­lar el­ler an­dar, me­dan fa­ri­se­er­na tror på allt det­ta.

<< Föregående 1 Nästa >>