Sök

Sökningen gav 7 träffar. Visar resultat 1 till 7.

<< Föregående 1 Nästa >>

Ords 1:7
1 7Guds­fruk­tan är kun­ska­pens be­gyn­nel­se,
dåren förak­tar vis­het och fost­ran.
Ords 10:21
10 21Den rättfärdi­ges ord vägle­der många,
dåren leds i döden av sitt oförnuft.
Ords 13:16
13 16Den förståndi­ge gör allt med in­sikt,
dåren spri­der dum­het om­kring sig.
Pred 2:14-16
2 14Den vi­se har ögon att se med,
dåren vand­rar i mörker.

Men jag vet att sam­ma öde drab­bar dem båda. 15Jag tänk­te: Dårens öde drab­bar också mig. Vad har då all min vis­het tjänat till? Och jag sa­de mig: Även det­ta är tom­het. 16Ty min­net av den vi­se le­ver in­te evigt, in­te läng­re än min­net av dåren. In­om kort är båda glömda. Och den vi­se dör lik­som dåren.

Syr 21:14
21 14Dårens sin­ne är som en spruc­ken kru­ka:
ing­en kun­skap stan­nar där.
Syr 21:22-25
21 22Dåren ru­sar rakt in i hu­set,
en er­fa­ren människa vi­sar sig försynt.
23En människa ut­an vett ki­kar in ge­nom dörren,
en man med hyfs väntar ut­anför.
24Att lyss­na vid dörren är brist på hyfs­ning;
för den vi­se vo­re det en outhärd­lig skam.
25And­ra pra­tar vitt och brett,
men de vi­sa väger si­na ord på våg.
Syr 33:5
33 5Dårens hjärta är som hju­let på en vagn,
hans tan­kar löper runt som en ax­el.

<< Föregående 1 Nästa >>