Sök

Sökningen gav 5 träffar. Visar resultat 1 till 5.

<< Föregående 1 Nästa >>

Rom 3:31

3 31Upphäver vi då la­gen ge­nom tron? In­te alls! Vi befäster la­gen.

Rom 8:4

8 4Därmed kun­de la­gens krav på rättfärdig­het upp­fyl­las hos oss som le­ver ef­ter vår an­de och in­te ef­ter vår kötts­li­ga na­tur.

Rom 13:10

13 10Kärle­ken vållar in­te din nästa något ont. Kärle­ken är alltså la­gen i dess full­het.

Jak 1:25

1 25Men den som har blic­kat in i den full­kom­li­ga la­gen, fri­he­tens lag, och håller sig till den och in­te glömmer vad han hört ut­an verk­li­gen gör något, han blir sa­lig ge­nom det han gör.

Jak 2:8

2 8Om ni upp­fyl­ler la­gens kungs­bud, det som en­ligt skrif­ten ly­der: Du skall äls­ka din nästa som dig själv, då gör ni rätt.

<< Föregående 1 Nästa >>