Sök

Sökningen gav 5 träffar. Visar resultat 1 till 5.

<< Föregående 1 Nästa >>

Vish 3:13f
3 13Sa­lig den ofrukt­sam­ma som är obe­fläckad
och ald­rig har haft syn­digt umgänge:
när Gud kom­mer till själar­na får hon sin lön.
14Sa­lig den snöpte som in­te har bru­tit mot la­gen
el­ler bu­rit på on­da tan­kar mot Her­ren:
hans tro­het skall lönas med en dyr­bar gåva,
i Her­rens tem­pel skall han få en bätt­re lott.
Syr 48:11
48 11Sa­li­ga de som har fått se dig
men också de som har som­nat in i kärlek,
ty även vi skall få le­va.
Matt 5:3-11
5 3”Sa­li­ga de som är fat­ti­ga i an­den,
dem tillhör him­mel­ri­ket.
4Sa­li­ga de som sörjer,
de skall bli trösta­de.
5Sa­li­ga de ödmju­ka,
de skall ärva lan­det.
6Sa­li­ga de som hung­rar och törs­tar ef­ter rättfärdig­he­ten,
de skall bli mätta­de.
7Sa­li­ga de barmhärti­ga,
de skall möta barmhärtig­het.
8Sa­li­ga de ren­hjärta­de,
de skall se Gud.
9Sa­li­ga de som håller fred,
de skall kal­las Guds söner.
10Sa­li­ga de som förföljs för rättfärdig­he­tens skull,
dem tillhör him­mel­ri­ket.

11Sa­li­ga är ni när man skym­far och förföljer er och på allt sätt förta­lar er för min skull.

Luk 12:37f

12 37Sa­li­ga de tjänar­na, ef­tersom de­ras her­re fin­ner dem vak­na när han kom­mer. San­ner­li­gen, han skall fästa upp si­na kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och pas­sa upp dem. 38Om han så kom­mer vid mid­natt el­ler ännu se­na­re – sa­li­ga är de tjänar­na, när han fin­ner dem be­red­da.

Jak 1:12

1 12Sa­lig är den som håller ut då han prövas; när han har bestått pro­vet skall han få det evi­ga li­vets se­gerkrans, som Gud har lo­vat dem som äls­kar ho­nom.

<< Föregående 1 Nästa >>