• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Allhärskaren

Or­det är en di­rekt åter­giv­ning av gre­kis­kans pan­to­krátor, som i äld­re svensk tra­di­tion över­sat­tes med ”den Allsmäkti­ge” (el­ler ”den Allsvåldi­ge”). I Sep­tu­a­gin­ta, där översättar­na ibland tol­kar hebre­is­kan i fi­lo­so­fisk an­da och mild­rar djärva be­skriv­ning­ar av Gud, används or­det pan­to­krátor för att åter­ge guds­be­teck­ning­en Se­ba­ot. Bil­den av Gud som härföra­re to­nas på så vis ner, till förmån för tan­ken att han är re­gent över he­la värl­den. Or­det ”allhärs­ka­ren” är sålun­da bun­det till de bibel­de­lar som har gre­kisk grund­text, dvs. Tillägg till GT samt NT. In­om NT före­kom­mer det hu­vud­sak­li­gen i Up­pen­ba­rel­se­bo­ken.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33