• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Ammon, ammoniter

Am­mo­ni­ter­na var ett av Is­ra­els grann­folk öster om Jor­dan; Folk­namn. De­ras område låg norr om mo­a­bi­ter­nas. Hu­vud­sta­den Rab­ba (”Rab­ba i Am­mon”) mot­sva­rar det nu­va­ran­de Am­man i Jor­da­ni­en. Am­mo­ni­ter­na upp­fat­ta­des som be­släkta­de med is­ra­e­li­ter­na; en­ligt 1 Mos 19:38 härstam­ma­de de från Ab­ra­hams bror­son Lot (jfr 5 Mos 2:19). Men de skild­ras hu­vud­sak­li­gen som fi­en­der, va­re sig de an­gri­per is­ra­e­li­ter­na (t.ex. Dom 10:8 f.; 2 Sam 10:6; 2 Kung 24:2; 2 Krön 20:1) el­ler blir un­dan­träng­da och be­seg­ra­de (t.ex. Jos 13:25; Dom 11:33; 1 Sam 11:11; 2 Sam 12:31). De får in­te ”upp­tas i Her­rens försam­ling” (5 Mos 23:3; Neh 13:1). En rad av pro­fe­ter­nas doms­ord rik­tas mot dem (t.ex. Jer 49:1-6; Hes 25:1-7; Am 1:13-15), och de­ras gud Mil­kom nämns bland de av­gu­dar som loc­ka­de is­ra­e­li­ter­na bort från Her­ren (1 Kung 11:5, 33; 2 Kung 23:13). Ännu un­der per­sisk tid, då al­la de små fol­ken i området ha­de mist sin självständig­het, upp­träder am­mo­ni­ter som is­ra­e­li­ter­nas motstånda­re (Neh 4:3, 7).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33