• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Amoreer

Amo­re­er­na är kända från ut­om­bib­lis­ka do­ku­ment un­der nam­net amur­ru. Om­kring år 2000 f.Kr. behärs­ka­de de sto­ra de­lar av Främre ori­en­ten; fle­ra sta­ter re­ge­ra­des un­der de närmast följan­de århund­ra­de­na av kung­ar med amo­re­is­ka namn. Kring mit­ten av and­ra årtu­sen­det f.Kr. förlo­ra­de amo­re­er­na led­ning­en och upp­gick del­vis i and­ra folk. I bi­beln står de­ras namn för ett av många folk som bod­de i Pa­les­ti­na före is­ra­e­li­ter­nas in­vand­ring; Folk­namn. Ibland används det, omväxlan­de med ka­naa­ne­er­nas, som sam­lan­de be­teck­ning för he­la den föris­ra­e­li­tis­ka be­folk­ning­en; se t.ex. Jos 7:7; Dom 6:10; 1 Kung 21:26; Am 2:9 f. Ibland knyts amo­re­er­na spe­ci­ellt till lan­dets bergs­byg­der och an­gränsan­de områden (t.ex. 4 Mos 13:30; 5 Mos 1:7, 19 f., 44; Jos 10:5; Dom 1:36 med not).

En of­ta åter­kom­man­de tra­di­tion hand­lar om amo­re­is­ka ri­ken i östjor­dan­lan­det. ”Amo­re­er­nas kung Sichon” re­ge­ra­de i Hes­h­bon öster om Döda ha­vets nord­spets. En­ligt 4 Mos 21:21-35 be­seg­ra­de Mo­se och is­ra­e­li­ter­na först ho­nom och se­dan Og, härs­ka­ren i det nord­li­ga grann­området. På fle­ra ställen nämns båda som amo­re­is­ka kung­ar (5 Mos 3:8; 4:47; 31:4; Jos 2:10; 9:10).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33