• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Anakiter, anaks ättlingar

Ett folk som en­ligt 4-5 Mos, Jos och Dom bod­de i trak­ten kring Hebron före is­ra­e­li­ter­nas in­vand­ring. Nam­net Anak kan re­pre­sen­te­ra både an­fa­dern och det per­so­ni­fi­e­ra­de fol­ket; tre un­der­ord­na­de stam­mar nämns som Anaks ”söner” el­ler ”ätt­ling­ar” i 4 Mos 13:23; Jos 15:14; Dom 1:10, 20. Yt­ter­li­ga­re en stam­far, Ar­ba, förknip­pas med Hebrons äld­re namn Kir­jat Ar­ba (Jos 14:15; 15:13; 21:11).

En­ligt en tra­di­tion över­lev­de en spill­ra av ana­ki­ter­nas folk bland fi­lis­te­er­na (Jos 11:21 f.; Jer 47:5). Berättel­sen om Gol­jat (1 Sam 17) kan stå i sam­band med den; ana­ki­ter­na be­skrivs som skräckin­ja­gan­de jättar. Kanske ansågs de ha över­na­tur­ligt ur­sprung (sam­ma ord för ”jättar” finns i 1 Mos 6:4 och 4 Mos 13:34). Jätte­mo­ti­vet knyts dess­utom till ett par östjor­dans­ka folk (5 Mos 2:10 f.; 3:11).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33