• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Antikrist

Det­ta gre­kis­ka ord, som be­ty­der ”mot­kristus”, används in­om bi­beln ba­ra i Jo­han­nes­bre­ven (1 Joh 2:18, 22; 4:3; 2 Joh v. 7), men då på ett sätt som vi­sar att det var be­kant för läsar­na. Tyd­li­gen vänta­de man sig att en ojämförligt ond och mäktig per­son skul­le fram­träda i värl­dens sista tid. And­ra an­tyd­ning­ar om det­ta ges i Matt 24:15-22 med par.; 2 Thess 2:3-12; Upp 13. Den vänta­de ge­stal­ten främjar en allmän upplösning el­ler ”laglöshet”. Han gör an­språk på en dyr­kan som en­dast till­kom­mer Gud och Kristus, hädar Gud och skändar he­li­ga ting. Han vållar också de tro­en­de svåra li­dan­den. Van­hel­gan­det av Je­ru­sa­lems tem­pel 168 f.Kr. bil­dar utgångs­punk­ten för den­na föreställ­ning. Den tillämpas i Up­pen­ba­rel­se­bo­ken på den ro­mers­ka sta­ten och dess kej­sa­re, i Jo­han­nes­bre­ven på fals­ka pro­fe­ter, dvs. re­li­giösa förkun­na­re som vänder sig till de krist­na men förne­kar väsent­li­ga krist­na läror.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33