• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Apokalyptik, apokalyptisk

En grupp hu­vud­sak­li­gen ut­om­bib­lis­ka skrif­ter från århund­ra­de­na kring vår ti­deräknings början kal­las apo­ka­lyp­tis­ka, dvs. up­pen­ba­rel­seböcker. Med apo­ka­lyp­tik me­nas det tänkesätt de re­pre­sen­te­rar. Des­sa skrif­ter lik­nar bi­belns pro­fetböcker ge­nom att i Guds namn förmed­la var­ning och tröst till sin sam­tid. De skil­jer sig från dem ge­nom att förmed­la sitt bud­skap på ett in­di­rekt och om­skri­van­de sätt. Skrif­ter­na skild­rar märkvärdi­ga sy­ner som sägs ha up­pen­ba­rats för forn­ti­da ge­stal­ter (t.ex. He­nok, Ab­ra­ham, Es­ra) och se­dan ut­tytts av äng­lar. Sy­ner­na gäller den osyn­li­ga värl­den men även histo­ri­ens me­ning och mål. De förutsäger att Gud skall in­gri­pa för att hjälpa si­na from­ma, hålla dom över de on­da och ge de go­da evigt liv. Sy­ner­na kan också in­nehålla åter­blic­kar på den av förfat­ta­ren kända histo­ri­en, ut­for­ma­de som förutsägel­ser. He­la förlop­pet skild­ras som en se­rie av pe­ri­o­der el­ler tidsåld­rar (Värld), vil­ka avlöser varand­ra en­ligt en av Gud upp­gjord plan. In­tryc­ket som förmed­las blir att al­la rådan­de svårig­he­ter är för länge se­dan förut­bestämda och att Gud kom­mer att ge dem ett lyck­ligt slut. Den som li­tar på ho­nom blir be­va­rad i de svåras­te li­dan­den. Därmed ut­trycks en världsåskådning som har berörings­punk­ter med vis­hets­skrif­ter­na.

De apo­ka­lyp­tis­ka böcker­nas säreg­na ut­form­ning be­ror bl.a. på tron att de egent­li­ga pro­fe­ter­nas tid var förgång­en. Den som vil­le ta­la Guds ord till sin sam­tid und­vek att fram­träda i eget namn och gjor­de sig i stället till gam­la auk­to­ri­te­ters språkrör. Första­di­er till apo­ka­lyp­ti­kens tan­ke- och ut­trycks­for­mer finns i fle­ra pro­fetböcker (t.ex. Jes 24-27; Jo­el; Sak 9-14). En fullt ut­veck­lad apo­ka­lyp­tik präglar Da­ni­els bok, som ut­an tvi­vel re­pre­sen­te­rar sam­ma typ som de in­led­nings­vis nämn­da ut­om­bib­lis­ka skrif­ter­na. Tra­di­tio­ner om en man från 500-ta­let används där som in­klädnad för den egent­li­ge, för oss okände förfat­ta­rens bud­skap. Det­ta är rik­tat till de from­ma som led un­der den svåra re­li­gi­ons­kri­sen på 160-ta­let f.Kr., den tid då boken ut­for­ma­des.

I NT åter­kom­mer of­ta tan­ke­mo­tiv och ut­tryckssätt från apo­ka­lyp­ti­ken. Ett ut­tryck­ligt ci­tat finns i Jud v. 14 f. En därmed be­släktad sam­manhäng­an­de skild­ring av den sista ti­den ges i Mark 13 med par. (”den lil­la apo­ka­lyp­sen”), som också tyd­ligt an­kny­ter till Da­ni­els bok. Up­pen­ba­rel­se­bo­ken vi­sar, trots väsent­li­ga skill­na­der, sto­ra lik­he­ter med de förkrist­na apo­ka­lyp­tis­ka skrif­ter­na. Den till­kom en­ligt tra­di­tio­nen på 90-ta­let e.Kr. men kan in­nehålla äld­re ma­te­ri­al.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33