• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Apostel

Det gre­kis­ka or­det apósto­los be­ty­der ”sände­bud”. Mot­sva­ran­de hebre­is­ka ord användes om om­bud med full­makt att företräda an­nan per­son t.ex. i affärer. Or­det apos­tel före­kom­mer med den­na allmänna be­ty­del­se i Joh 13:16; 2 Kor 8:23; Fil 2:25 (”som ni sände”). I Heb 3:1 kal­las Je­sus apos­tel, dvs. Guds sände­bud. Of­tast syf­tar or­det i NT på Je­su tolv lärjung­ar, som han en­ligt Luk 6:13 själv kal­la­de apost­lar, el­ler på Pa­u­lus. Någon gång används det om and­ra mis­sionärer el­ler krist­na le­da­re: Bar­na­bas (Apg 14:4, 14), Andro­ni­kos och Ju­ni­as (Rom 16:7; en­ligt en an­nan tolk­ning av den sistnämn­da namn­for­men, företrädd re­dan i forn­kyr­kan, var den­na per­son en kvin­na, Ju­nia). Den­na fri­a­re använd­ning av or­det an­ses av många fors­ka­re ha va­rit den ur­sprung­li­ga bland de förs­ta krist­na. Pa­u­lus försva­rar iv­rigt sin rätt att kal­las apos­tel gente­mot motstånda­re som tycks ha an­sett be­teck­ning­en förbehållen de tolv; 1 Kor 9:1 ff. ”Fals­ka apost­lar” nämns i 2 Kor 11:13; Upp 2:2.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33