• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Aram, arameer

Bi­belns Aram mot­sva­rar det nu­va­ran­de Sy­ri­en och de­lar av an­gränsan­de länder. Sam­mansätt­ning­en Aram Na­ha­ra­jim, ”de två flo­der­nas Aram” (1 Mos 24:10; 5 Mos 23:4; Dom 3:8; jfr 1 Krön 19:6; Ps 60:2), be­teck­nar det nord­li­ga området mel­lan flo­der­na Eufrat och Ti­g­ris; nam­net Pad­dan Aram (t.ex. 1 Mos 25:20) har un­gefär sam­ma syft­ning. En­ligt 1 Mos bod­de Ab­ra­ham före sin vand­ring till Ka­naan i des­sa trak­ter (11:31), och hans fa­milj upp­fat­ta­de dem som sitt hem­land (24:10; 25:20; 28:1 ff.). Man räkna­de sålun­da med att is­ra­e­li­ter och ara­me­er ha­de ett ge­men­samt ur­sprungs­land (jfr 5 Mos 26:5 med not; 1 Mos 10:22; 11:12-26). En­ligt Am 9:7 ha­de de också likar­ta­de vand­rings­pe­ri­o­der bakom sig.

I ut­om­bib­lisk histo­ria är nam­net Aram känt re­dan från det and­ra årtu­sen­det f.Kr. Från om­kring 1000 f.Kr. upp­trädde ara­me­er­na i kon­kur­rens med as­sy­ri­er­na som arv­ta­ga­re till het­ti­ter­nas sönder­fal­lan­de stor­makt. En rad ara­me­is­ka stads­sta­ter nämns i bi­beln: So­va (t.ex. 2 Sam 8:3; 1 Krön 18:3), (Bet-)Re­chov (t.ex. 4 Mos 13:22; Dom 18:28; 2 Sam 10:6), Ges­hur (t.ex. 2 Sam 3:3; 1 Krön 3:2), Maa­ka och Tov (2 Sam 10:6) och Bi­kat-Aven och Bet-Eden (Am 1:5). Mer be­ty­dan­de var Ha­mat (t.ex. 2 Sam 8:9; 2 Kung 14:28) och framför allt Da­mas­kus, un­der vars led­ning ara­me­er­na tid­vis bil­da­de ett mäktigt ri­ke; jfr 1 Kung 11:23-25.

Bi­beln skild­rar i en rad berättel­ser ara­me­er­na som far­li­ga fi­en­der till is­ra­e­li­ter­na (t.ex. Dom 3:8-10; 2 Sam 10:15-19; 1 Kung 20:1-34; 2 Kung 6:8-7:20). Men de båda fol­ken ha­de ge­men­sam­ma motstånda­re i as­sy­ri­er­na; på 700-ta­let f.Kr. led­de en al­li­ans mel­lan ara­me­er­na och det is­ra­e­li­tis­ka Nord­ri­ket till krig med Syd­ri­ket (2 Kung 16). I lik­het med Nord­ri­ket du­ka­de ara­me­er­na som stat slut­li­gen un­der för As­sy­ri­en, men de fort­sat­te att utöva ett kul­tu­rellt in­fly­tan­de; Ara­me­is­ka.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33