• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Arameiska

Ett med hebre­is­kan nära be­släktat språk, som ta­la­des av is­ra­e­li­ter­nas gran­nar ara­me­er­na. Som di­plo­mat- och affärs­språk fick det stor ut­bred­ning, även in­om de stor­mak­ter som un­der­ku­vat ara­me­er­na (så re­dan un­der as­sy­risk tid, se Jes 36:11). Ara­me­is­kan blev det per­sis­ka ri­kets of­fi­ci­el­la förvalt­nings­språk. Den kom också att kon­kur­re­ra med hebre­is­kan och slut­li­gen ut­tränga den som ju­dar­nas ta­la­de språk. Ara­me­is­ka in­slag i den för övrigt hebre­is­ka bi­bel­tex­ten vitt­nar om den­na ut­veck­ling (se no­ter till Esr 4:7; Jer 10:11; Dan 2:4). Se­dan ara­me­is­kan fullständigt sla­git ige­nom börja­de man också översätta den hebre­is­ka bi­beln till ara­me­is­ka. Såda­na översätt­ning­ar har be­va­rats från de förs­ta århund­ra­de­na e.Kr.; Tar­gum.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33