• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Ark, förbundsark

Den re­li­giösa spe­ci­al­ter­men ”ark” är ett lånord från la­ti­net, där árca be­ty­der låda el­ler kis­ta. Or­det används dels om No­as far­tyg, dels om kis­tan med la­gens tav­lor, ”förbundsar­ken”. Hebre­is­kan har oli­ka ord i de båda fal­len.

Om den far­kost som rädda­de Noa från flo­den se 1 Mos 6:14. Grund­tex­ten har ett egyp­tiskt lånord som be­ty­der ”låda”; det används också om kor­gen där Mo­se la­des ner (2 Mos 2:3, 5).

För lag­tav­lor­nas ”ark” (2 Mos 25:10-22) används ett ord som i and­ra sam­man­hang be­teck­nar en kis­ta (lik­kis­ta el­ler pen­ning­kis­ta). Ef­tersom lag­tav­lor­na kal­la­des förbunds­teck­net kun­de de­ras förva­rings­plats också kal­las förbundsar­ken (Her­rens förbundsark, ar­ken med förbunds­teck­net). Kis­tan be­trak­ta­des sam­ti­digt som det syn­li­ga teck­net på Guds närva­ro och plat­sen för hans up­pen­ba­rel­se (2 Mos 25:22). Den var ”Guds ark” (Her­rens ark, Is­ra­els Guds ark); se t.ex. 1 Sam 3:3. I temp­let fun­ge­ra­de ar­ken som den osyn­li­ge Gu­dens fo­ta­pall (1 Krön 28:2), ställd ne­danför de två ke­ru­ber som ut­gjor­de hans tron.

En­ligt bi­belns skild­ring av förbundsar­kens histo­ria till­ver­ka­des den un­der fol­kets öken­tid (2 Mos 25, 37) och medfördes se­dan un­der de­ras vand­ring­ar och fälttåg (4 Mos 10:33-36; 1 Sam 4-6). Den hys­tes i äld­re hel­ge­do­mar in­nan Da­vid lät föra den till Je­ru­sa­lem (2 Sam 6; jfr Ps 132:6, 8, 14 med no­ter). Dess slut­li­ga plats var i Sa­lo­mos tem­pel (1 Kung 8), där den san­no­likt förstördes vid Je­ru­sa­lems fall 587 f.Kr. En­ligt 2 Mack 2:4-8 vänta­de man sig att den en gång skul­le åter­fin­nas; i Jer 3:16 sägs däre­mot att dess tid slut­gil­tigt var förbi.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33