• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Arv, arvslott, arvinge, ärva

De bib­lis­ka språkens ord för arv har en vid be­ty­del­se och kan be­teck­na fast el­ler rättmätig egen­dom över hu­vud ta­get; översätt­ning­en måste därför bli skif­tan­de. Många tex­ter utgår från att egen­dom har förde­lats på fle­ra händer ef­ter erövring i strid (be­grep­pet arv förbinds alltså in­te nödvändigt­vis med döds­fall). Var och en får då en an­del el­ler en lott; så of­ta i tex­ter som hand­lar om lan­dets fördel­ning mel­lan Is­ra­els stam­mar. Hithöran­de ut­tryck används of­ta bild­ligt i GT; Egen­dom. Sam­ma bild­språk har del­vis över­ta­gits i NT, men ”ar­vet” blir där främst en bild för den him­mels­ka sa­lig­he­ten. Det krist­na li­vet på jor­den upp­fat­tas som ett första­di­um till det­ta till­stånd. Den he­li­ga an­den kal­las därför en bor­gen el­ler en hand­pen­ning: den är ett förskott på den kom­man­de sa­lig­he­ten. And­ra ut­form­ning­ar av bil­den be­to­nar att ”ar­vet” ba­ra till­fal­ler dem som fått Guds löften och ta­git emot dem med tro. Främling­ar får in­te ärva, men de krist­na är Guds barn och har därför rätt till ar­vet (Rom 8:17; Gal 3:18; Ef 3:6; Jak 2:5).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33