• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Ashera, asherapåle

Ashe­ra var en ka­naa­ne­isk frukt­bar­hets­gu­din­na, gemål till him­mels- och ska­par­gu­den El (Guds­namn). En lik­nan­de roll tycks hon ha spe­lat i is­ra­e­li­tisk folk­re­li­gi­on un­der ka­naa­ne­iskt in­fly­tan­de. Därom vitt­nar ett par hebre­is­ka in­skrif­ter från 700-ta­let f.Kr. som ta­lar om ”Ja­h­ve och hans Ashe­ra”.

Nam­net syf­tar i bi­beln några gång­er på gu­din­nan själv el­ler bil­der av hen­ne (Dom 3:7; 1 Kung 15:13; 18:19; 2 Kung 21:7; 23:4, 7; 2 Krön 15:16), men of­tast på en träpåle som var hen­nes tec­ken. En sådan påle bru­ka­de fin­nas vid al­ta­ret på ka­naa­ne­is­ka of­fer­plat­ser till­sam­mans med en sten­stod som var den man­li­ga gu­do­mens sym­bol. I såda­na fall åter­ges nam­net med ”ashe­rapåle” (t.ex. 2 Mos 34:13).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33