• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Asien

Un­der an­ti­ken ha­de det­ta namn en snäva­re in­nebörd än i vår tid: det be­teck­na­de ri­ken el­ler pro­vin­ser in­om vad som nu kal­las Främre ori­en­ten. Nam­net står i Tillägg till GT för det se­leu­ki­dis­ka ri­ket, vars ut­sträck­ning från början un­gefär mot­sva­ra­de nu­ti­dens Sy­ri­en, Irak och Iran; se t.ex. 1 Mack 8:6; 2 Mack 3:3. På ett ställe (2 Mack 10:24) me­nas kanske ri­kets östra, för ju­dar­na mer avlägs­na, del. I NT be­teck­nar nam­net en pro­vins i det ro­mers­ka im­pe­ri­et, om­fat­tan­de västra de­len av Mind­re Asi­en, alltså det nu­va­ran­de Tur­ki­ets västkust med närmas­te in­land. Ad­mi­nist­ra­tiv hu­vud­stad var Per­ga­mon (Upp 1:11; 2:12), men den vik­ti­gas­te cen­tral­or­ten var Efe­sos (Apg 18:19 ff.).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33