• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Astarte, astartegudinnor

Astar­te var en kärleks- och frukt­bar­hets­gu­din­na, till funk­tio­nen be­släktad med Ashe­ra. I ka­naa­ne­isk my­to­lo­gi var hon en av Baals gemåler. Gu­din­nan förbinds i bi­bel­tex­ter med bl.a. fi­lis­te­er­na (1 Sam 31:10) och fe­niki­er­na (1 Kung 11:5, 33; 2 Kung 23:13). I ba­by­lo­nisk-as­sy­risk my­to­lo­gi het­te hon Ish­tar; det är tro­li­gen den­na gu­din­na som kal­las Himladrott­ning­en i Jer 7:18; 44:17 f. Hen­nes man­li­ge mot­part var den Tam­muz som nämns i Hes 8:14.

Nam­net upp­träder fle­ra gång­er i fler­tals­form, ”astarte­gu­din­nor­na” (Dom 2:13; 10:6; 1 Sam 7:3 f.; 12:10). Dyr­kan av frukt­bar­hets­gu­din­nor i oli­ka va­ri­an­ter var vi­da spridd i forn­ti­dens Främre ori­en­ten.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33