• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Återfödelse

I NT:s världs­bild kan tidsåld­rar­nas upp­komst, blomst­ring och försvin­nan­de jämföras med människo­li­vets fa­ser. Den nu­va­ran­de värl­den är ond; den åld­ras och går mot sin död. Men lik­som den tro­en­de människan en­ligt NT är född på nytt skall också värl­den återfödas ge­nom en ny ska­pel­se, så att en bätt­re till­va­ro upp­står (Matt 19:28). De sto­ra ka­ta­stro­fer som förutsägs i NT be­trak­tas därför in­te ba­ra som tec­ken på den gam­la värl­dens sönder­fall ut­an också som före­bud till den ny­as födel­se. De är ”föds­lovärkar”. Det­ta ut­tryck används i Matt 24:8 med par. ut­an någon närma­re förkla­ring och var alltså en välkänd be­teck­ning för den sista ti­dens olyc­kor. Det har mot­sva­rig­he­ter i ju­disk tra­di­tion och an­kny­ter till GT-ställen, där pro­fe­ter­na lik­nar ak­tu­el­la el­ler kom­man­de olyc­kor vid barnafödan­dets våndor (t.ex. Jes 26:17; Jer 22:23; Mik 4:9 f.; jfr Joh 16:21; 1 Thess 5:3).

Sam­ma sak skild­ras också med and­ra ut­tryckssätt, t.ex. att Gud ska­par värl­den på nytt (Jes 65:17; 2 Pet 3:13; Upp 21:1) el­ler att all­ting blir återställt (Matt 17:11 med par.; mot­sva­ran­de sub­stan­tiv, apo­katásta­sis ”återställel­se”, finns i grund­tex­ten till Apg 3:21).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33