• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Barn

Or­det ”barn” har i bi­beln, särskilt i NT, fle­ra bild­li­ga be­ty­del­ser. När en re­li­giös lära­re använder det om si­na lärjung­ar mar­ke­rar han både sitt per­son­li­ga förhållan­de till dem och sin auk­to­ri­tet (Syr 2:1). Så gör Je­sus (t.ex. Mark 10:24; Joh 13:33), Pa­u­lus (t.ex. 1 Kor 4:14, 17) och Jo­han­nes­bre­vens förfat­ta­re (t.ex. 1 Joh 2:1). Pa­u­lus använder ut­tryc­ket särskilt om dem som han omvänt till kris­ten tro: han har fött dem till nytt liv (Gal 4:19). I fle­ra Je­sus-ord kal­las lärjung­ar­na ”de små” el­ler ”de mins­ta”; se Matt 10:42 med not. Här an­knyts till en tra­di­tion från GT: de from­ma är obe­tyd­li­ga och förak­ta­de i den­na värl­den. För Je­sus är bar­nets sin­ne­lag något po­si­tivt (Matt 11:25). I NT:s brev används ibland or­det ”barn” om krist­na på nybörjar­sta­di­et, och barns­lig­he­ten blir då något som man ef­ter hand bör lämna bakom sig; se 1 Kor 3:1 med not; jfr 14:20.

I en allmänna­re me­ning kan or­det användas om anhäng­a­re av en lära, om med­lem­mar i en grupp el­ler ka­te­go­ri och om dem som ger prov på en viss egen­skap; se t.ex. Jes 57:4; Matt 13:38. Det­ta språkbruk är lätt be­grip­ligt då en stad, ett folk el­ler en försam­ling per­so­ni­fie­ras som kvin­na; hen­nes ”barn” är då invånar­na el­ler med­lem­mar­na (Jes 47:8; Klag 1:5; 1 Mack 1:38; 2 Joh v. 1; Upp 12:17). I en del and­ra fall åter­ges or­det lämp­li­gast med hjälp av om­skriv­ning­ar. Ut­tryc­ket ”Guds barn” står för de krist­na i de­ras jor­dis­ka till­va­ro; Son.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33