• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Bashan

Frukt­bar högslätt öster om Gen­ne­sa­retsjön. Området, vars av­gräns­ning tycks ha va­ri­e­rat, togs en­ligt en of­ta åter­gi­ven tra­di­tion av is­ra­e­li­ter­na från den amo­re­is­ke kung­en Og; se t.ex. 4 Mos 21:33-35; 5 Mos 3:1-4; Ps 135:11; 136:20. Det tillföll i hu­vud­sak Ma­nas­ses stam men erövra­des un­der kun­ga­ti­den av ara­me­er­na och förblev om­stritt. Med si­na fro­di­ga sko­gar och be­tes­mar­ker står Bashan som sym­bol för ri­ke­dom och välmåga (t.ex. 5 Mos 32:14; Jer 50:19; Mik 7:14). Dess välnärda bo­skap kan också bli en bild för själv­tillräck­lig­het och ag­gres­si­vi­tet (Ps 22:13; Am 4:1).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33