• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Beer sheva

Ort i Ne­gev, 75 km sydväst om Je­ru­sa­lem. Den nämns of­ta i pat­ri­ark­berättel­ser­na (1 Mos 21-28; 46), där nam­net tol­kas som ”Eds­brun­nen” (1 Mos 21:31; i v. 30 an­spe­las också på ett likar­tat hebre­iskt ord för ”sju”). Nu­ti­da ut­grävning­ar har gett värde­full be­lys­ning av or­tens histo­ria. Den var en gam­mal kult­plats. Is­ra­e­li­ter­na iden­ti­fi­e­ra­de den gud som till­bads där med sin egen (1 Mos 21:33), vil­ket dock även väck­te kri­tik (Am 5:5; 8:14). I en rad tex­ter nämns plat­sen som ri­kets yt­ters­ta ut­post mot söder, bl.a. i ut­tryc­ket ”från Dan till Be­er She­va”, som mot­sva­rar vårt ”från Ys­tad till Ha­pa­ran­da”.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33