• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Bergsbygden

Bi­belns land får till stor del sin ka­raktär av Jor­dans och Döda ha­vets dju­pa förkast­ningssänka och av höjd­ryg­gar som löper på ömse si­dor om den. De­lar av des­sa höjder be­teck­nas i oli­ka sam­man­hang som Seirs bergs­bygd (el­ler berg), Gi­le­ads bergs­bygd, Efraims bergs­bygd, Ju­da bergs­bygd. Står or­det ”bergs­byg­den” en­samt som geo­gra­fiskt namn me­nas of­tast Ju­da bergs­bygd, dvs. höglan­det väster om Döda ha­vet, som var en av tre hu­vud­de­lar i Ju­das stams område, vid si­dan av Låglan­det och Ne­gev (se t.ex. Dom 1:9).

Skill­na­den mel­lan det­ta di­strikt och nord­li­ga­re de­lar av sam­ma bergs­for­ma­tion kan upprätthållas mer el­ler mind­re tyd­ligt. Så skil­jer Jos 11:21 mel­lan ”he­la Ju­das och he­la Is­ra­els bergs­bygd”. Jer 17:26 nämner ”Je­ru­sa­lems om­giv­ning­ar” och ”Ben­ja­mins land” (dvs. trak­ten norr om Je­ru­sa­lem) som självständi­ga di­strikt. Om sam­man­hang­et gäller Ka­naans land i dess hel­het kan ”bergs­byg­den” stå för he­la höjd­ryg­gen väster om Jor­dansänkan. Fler re­gi­o­ner, som kust­slätten och Jor­dan­da­len, nämns då också vid si­dan av Låglan­det och Ne­gev (5 Mos 1:7).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33