• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Betel

Gam­mal kult­plats med in­til­lig­gan­de stad 18 km norr om Je­ru­sa­lem. Ett ti­di­ga­re namn, Lus (1 Mos 48:3; Jos 18:13; Dom 1:23), kan ha va­rit sta­dens; kult­plat­sens namn har i så fall överförts på sta­den, ef­tersom det var me­ra känt. Tra­di­tio­nen kny­ter namn­skif­tet till Ja­kobs histo­ria (1 Mos 28:19; 35:6). En­ligt Jos 16:2 var Lus och Be­tel oli­ka plat­ser.

Be­tel be­ty­der Guds (Els) bo­ning. Gu­den El (Guds­namn), som till­bads på plat­sen, iden­ti­fi­e­ra­des av is­ra­e­li­ter­na med Her­ren, Is­ra­els Gud, (1 Mos 14:18; 31:13; 35:6 f.) men kun­de upp­fat­tas som en av­gud. Sam­mansätt­ning­en Be­tel före­kom­mer som guds­namn i ut­om­bib­lis­ka tex­ter. Den anförs som namn på en falsk gud i Jer 48:13.

Be­tel låg vid gränsen mel­lan Ju­da och Efraims bergs­bygd, de syd­li­ga re­sp. nord­li­ga stam­mar­nas områden. Båda stam­grup­per­na tycks ha gjort an­språk på plat­sen; jfr Jos 18:22; Dom 1:22-26; 1 Krön 7:28. Då Sa­lo­mos ri­ke de­la­des tillföll den Nord­ri­ket. Kung Je­ro­beam I förny­a­de kul­ten i Be­tel för att avskära sitt folk från Je­ru­sa­lem (1 Kung 12:25-33). Pro­fe­ter­na be­trak­ta­de den tjur­bild han lät ställa upp som en av­gud (Hos 8:5; jfr not till 2 Mos 32:4). Nam­net Be­tel förvräng­des till Bet Aven, ”onds­kans bo­ning” (Hos 4:15; 5:8; däre­mot av­ses en an­nan plats i Jos 7:2; 18:12; 1 Sam 13:5). På 600-ta­let f.Kr. införli­va­de kung Jo­sia Be­tel med Ju­da ri­ke och förstörde kult­plat­sen (2 Kung 23:15).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33