• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Broder, bröder

Släkt­skaps­ord används i bi­beln både bok­stav­ligt och bild­ligt. Of­tast klargör sam­man­hang­et vil­ken me­ning som gäller. När or­det står i en­tals­form kan for­men bro­der, till skill­nad från bror, användas i översätt­ning­en för att klargöra att använd­ning­en är bild­lig.

I GT är en ”bro­der” ibland en vän, kol­le­ga el­ler kam­rat, ibland en medmänniska (”nästa”), of­ta en is­ra­e­li­tisk lands­man el­ler en med­lem av sam­ma stam. Ut­tryc­ket används både i grund­tex­ten och i översätt­ning­en omväxlan­de med and­ra ord som har des­sa be­ty­del­ser. Till­ta­let ”bro­der” mar­ke­rar jämställd­het och förtro­lig­het, ibland som bak­grund till svek el­ler be­svi­kel­se (2 Sam 20:9; 1 Kung 9:13). Per­so­ni­fi­e­ra­de stam­mar och folk kan kal­las bröder när de står varand­ra nära (4 Mos 20:14; Dom 20:23).

I NT används or­det på mot­sva­ran­de sätt om ju­dis­ka trosförvan­ter el­ler närståen­de i allmänhet (t.ex. Matt 5:22 f.; Apg 2:29; 23:1; Heb 7:5; 1 Joh 3:17). Men språkbru­ket an­pas­sas till den nya tros­ge­men­ska­pen: of­ta be­ty­der ”en bro­der” en kris­ten (t.ex. 1 Kor 5:11). I ett par Je­sus-ord kal­las lärjung­ar­na Je­su bröder (Matt 28:10; Joh 20:17; jfr Rom 8:29; Heb 2:11 ff.).

När en text är tillämp­lig på båda könen har bi­belns språk re­sur­ser att ange det­ta (”en man el­ler en kvin­na”, 2 Mos 21:28; ”söner och dött­rar”, 2 Kor 6:18; ”en bro­der el­ler sys­ter”, Jak 2:15), men en­ligt ti­dens pat­ri­ar­ka­la bruk ut­nytt­jas möjlig­he­ten tämli­gen sällan. Till­ta­let ”bröder” kan användas även när det finns kvin­nor bland de till­ta­la­de (1 Kor 7:24, jfr v. 8-11, 13, 16; Fil 4:8, jfr v. 2).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33