• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Brud, brudgum

GT:s bild av Gud som Is­ra­els äkta man (Jes 54:5; 62:5; Jer 2:2) tillämpas i NT på Kristus. Han är brud­gum­men, de krist­na hans brud (2 Kor 11:2; Ef 5:23-32). I Upp skild­ras det kom­man­de him­mels­ka li­vet som en bröllops­fest (19:7; jfr 21:2, 9; 22:17). Det sistnämn­da mo­ti­vet före­kom­mer också i evan­ge­li­er­nas lik­nel­ser. Även där har brud­gum­mens ge­stalt av tra­di­tio­nen tol­kats som en Kristus-sym­bol (Matt 9:15 med par.; 25:1-13; Joh 3:29).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33