• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Dåre, dårskap

”Dåren” är i bi­beln en ty­par­tad mot­sats till den vi­se: han sak­nar in­te ba­ra kun­ska­per el­ler tan­keförmåga ut­an också ytt­re hyfs, fost­ran och er­fa­ren­het samt i syn­ner­het den vis­het som består i ödmjuk­het, from­het och guds­fruk­tan. Dårskap och gudlöshet är närbe­släkta­de.

Det bib­lis­ka be­grep­pet kom­bi­ne­rar alltså fle­ra ny­an­ser, som in­te täcks av något nu­ti­da ord för oförstånd el­ler tanklöshet. Den tra­di­tio­nel­la åter­giv­ning­en ”dåre” (ej att förväxla med äld­re ti­ders nedsättan­de be­teck­ning för sin­nes­sju­ka) har därför i stor ut­sträck­ning använts i den­na översätt­ning. Or­det är särskilt van­ligt i vis­hets­skrif­ter­na (t.ex. Ords 1:7; 10:21; 13:16; Pred 2:14-16; Syr 21:14, 22-25; 33:5) men före­kom­mer också i Psal­ta­ren och hos pro­fe­ter­na (t.ex. Ps 14:1; Jes 32:5 f.; Jer 10:8).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33