• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Dagon

Namn på en främman­de gud, be­släktat med ett se­mi­tiskt ord för ”säd”. Det före­kom­mer i tre berättel­ser som hand­lar om fi­lis­te­er­na (Dom 16:23; 1 Sam 5:1-7; 1 Krön 10:10); Dagon­temp­let i Ash­dod nämns även i 1 Mack 10:83 f.; 11:4. Ut­om­bib­lis­ka tex­ter vi­sar att gu­den dyr­ka­des av fle­ra främre­o­ri­en­ta­lis­ka folk, men hur man föreställ­de sig ho­nom är i stort sett okänt. En äld­re upp­fatt­ning att han av­bil­da­des med fisk­kropp tor­de va­ra fel­ak­tig.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33