• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Damaskus

Sam­ma plats som det nu­va­ran­de Sy­ri­ens hu­vud­stad. Nam­net finns be­lagt från 1400-ta­let f.Kr., då sta­den låg in­om egyp­ter­nas maktsfär. Från ti­den om­kring 1000 f.Kr. in­ne­ha­des den av ara­me­er­na och ut­gjor­de till en början med sitt närområde en av de­ras många småsta­ter. En­ligt 2 Sam 8:5 erövra­de Da­vid sta­den, se­dan ”ara­me­er­na i Da­mas­kus” an­gri­pit ho­nom för att hjälpa en an­nan småstat, So­va. Un­der Sa­lo­mo åter­togs den av ara­me­er­na (1 Kung 11:23-25) och blev se­dan cent­rum för de­ras vik­ti­gas­te stats­bild­ning, som un­der skif­tan­de krigs­lyc­ka be­stod fram till 730-ta­let f.Kr. Däref­ter sak­na­de sta­den po­li­tisk självständig­het. Den nämns tillfälligt i Tillägg till GT (t.ex. 1 Mack 11:62). Se­dan ro­mar­na ta­git väldet över Sy­ri­en kon­trol­le­ra­de de även Da­mas­kus, dock i kon­kur­rens med det ara­bis­ka na­ba­te­er­ri­ket; jfr 2 Kor 11:32 med not. NT förbin­der sta­den med Pa­u­lus histo­ria (Apg 9).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33