• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Dan

Nam­net be­teck­nar dels en av Is­ra­els stam­mar och dess an­fa­der, dels en stad vid Her­mons fot (i nord­li­gas­te de­len av det nu­va­ran­de Is­ra­el). En­ligt Dom 18 erövra­de da­ni­ter­na sta­den un­der en tid då de ännu sökte land åt sig. Den het­te då La­jish; de gav den stam­mens namn Dan och inrätta­de en kult­plats där. En­ligt Jos 19:40-47 het­te sta­den Les­hem, och da­ni­ter­na ut­vand­ra­de dit från sin ur­sprung­li­ga land­lott i Låglan­det och vid kus­ten sydväst om Je­ru­sa­lem. Ett par städer i det­ta område nämns i båda ver­sio­ner­na (Jos 19:41; Dom 18:2). Berättel­ser­na om Simson, som en­ligt Dom 13:2 tillhörde Dans stam, är också förlag­da dit (jfr v. 25 med not). Se­na­re tas stam­mens nord­li­ga bosätt­ning för gi­ven (Hes 48:1).

Sta­den Dan förknip­pas lik­som Be­tel med den guds­dyr­kan som infördes av Je­ro­beam I (1 Kung 12:29 f.; 2 Kung 10:29; Am 8:14). I ut­tryc­ket ”från Dan till Be­er She­va” re­pre­sen­te­rar nam­net is­ra­e­li­ter­nas yt­ters­ta ut­post i norr.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33