• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Davids son

Da­vid, Jishajs son, skild­ras i Samu­elsböcker­na (med par. i 1 Krön) som riks­grun­da­re och stam­far för den främs­ta is­ra­e­li­tis­ka kung­a­dy­nastin. Fle­ra in­slag i des­sa skild­ring­ar gjor­de ho­nom till en vik­tig sym­bol­ge­stalt, bl.a. de löften som pro­fe­ten Na­tan en­ligt 2 Sam 7:12-16 ut­ta­la­de om ho­nom och hans ef­ter­träda­re. Löfte­na kun­de närmast tillämpas på Sa­lo­mo men in­neslöt också en förutsägel­se att hans ätt skul­le fort­le­va för all­tid (jfr 1 Kung 8:25; Ps 89:30). Un­der kung­a­ri­kets nedgångs­pe­ri­o­der och vid dess slut­li­ga fall gav Na­tans pro­fe­tia näring åt förhopp­ning­en att en god och kraft­full härs­ka­re åter skul­le fram­träda. Den vänta­de ge­stal­ten kal­la­des bl.a. ett skott ur Jishajs el­ler Da­vids stam (Jes 11:1; Jer 23:5), i Sak 3:8; 6:12 Tel­ning­en, i Hes 34:23 helt en­kelt Da­vid.

I ny­tes­ta­ment­lig tid var såda­na förhopp­ning­ar på nytt star­ka och le­van­de. De utgör en vik­tig bak­grund till de krist­nas tolk­ning av Je­su ge­stalt. For­mu­le­ring­ar om ”skot­tet” från Da­vids stam tillämpas i Rom 15:12; Upp 22:16 på ho­nom i hans egen­skap av Mes­si­as. Ut­tryc­ket ”Da­vids son” används med sam­ma in­nebörd (Matt 12:23; 20:30; 21:9). Sam­ti­digt be­trak­tas Da­vid som en pro­fet vil­ken förut­sagt Mes­si­as fram­trädan­de, i och med att tex­ter i Psal­ta­ren tillämpas på Je­sus (Matt 22:43 f. med par.; Apg 2:25, 30). Po­e­tis­ka skrif­ter.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33