• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Davids stad

Älds­ta de­len av Je­ru­sa­lem, mot­sva­ran­de den stad som Da­vid en­ligt 2 Sam 5:6-9 erövra­de från trak­tens ti­di­ga­re invåna­re, je­vu­se­er­na. Da­vids stad låg söder om den plats där temp­let se­dan bygg­des, på ett bergs­utsprång som är lägre än de om­gi­van­de höjder­na men var lättförsva­rat, då det kun­de försörjas med vat­ten från den närlig­gan­de Gichonkällan. Den murom­giv­na sta­den kal­la­des också Si­ons­bor­gen (2 Sam 5:7; Si­on). Fle­ra av Da­vids kung­li­ga ätt­ling­ar be­grav­des ”i Da­vids stad” (se t.ex. 1 Kung 11:43; 14:31).

Be­teck­ning­en Da­vids stad användes i se­na­re tid på ett fri­a­re sätt om and­ra de­lar av Je­ru­sa­lem el­ler om he­la sta­den, så i 1 Mack; se särskilt 1:33 med not. I en ny­tes­ta­ment­lig text syf­tar den på Bet­le­hem; se Luk 2:4 med not.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33