• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Denar

De­na­ren, det van­li­gas­te myn­tet i NT, var ett ro­merskt sil­ver­mynt som vägde ca 4 gram. Värdet il­lu­stre­ras av att en dags grov­ar­be­te be­ta­la­des med en de­nar (Matt 20:1-16). I Upp 6:6 åskådliggörs en kom­man­de dyr­tid med att man för en de­nar in­te skul­le få mer än ett mått, dvs. ca 1 li­ter, ve­te el­ler tre mått korn. Mynt och vikt.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33