• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Dom

Att Gud är en rätt­vis do­ma­re in­nebär i gam­mal is­ra­e­li­tisk tro att han in­gri­per i jor­dis­ka förhållan­den, kros­sar de över­mo­di­ga och be­fri­ar de förtryck­ta. Tan­ken att de döda skall göra räken­skap för si­na hand­ling­ar fram­träder klart först i GT:s all­ra yngs­ta de­lar (Dan 12:2). I NT tas den för gi­ven och fram­ställs t.o.m. som en hu­vud­punkt i den krist­na förkun­nel­sen (t.ex. Rom 2:16; Heb 6:2). Även där upp­fat­tas Guds dom som en se­ger för rätt­vi­san. Den gör slut på allt elände som onds­kan vållar och är därmed ett mål för de krist­nas läng­tan (2 Thess 1:5-10; 2 Pet 3:12); själva behöver de in­te va­ra ängs­li­ga för den. Sam­ti­digt före­kom­mer tan­ken att även de krist­na prövas ef­ter si­na gärning­ar. Den an­kny­ter till ställen i evan­ge­li­er­na där Jo­han­nes döpa­ren el­ler Je­sus i pro­fe­ter­nas ef­terföljd förkun­nar dom över de obotfärdi­ga in­om det eg­na fol­ket. En­ligt Jo­han­ne­se­vange­li­et är re­dan Je­su fram­trädan­de på jor­den en dom, dels över de on­da mak­ter­na (12:31; 16:8), dels över al­la som in­te tror på ho­nom (3:19; 9:39).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33