• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Dotter, döttrar

Fler­ta­let av de många ställen där or­det dot­ter före­kom­mer hand­lar om fa­mil­je­re­la­tio­ner i bok­stav­lig me­ning. Of­ta be­skrivs en per­sons barn som ”söner och dött­rar”. När dött­rar nämns särskilt kan de­ras un­der­ord­na­de ställ­ning i det pat­ri­ar­ka­la samhället ski­na ige­nom (Fa­milj). Fa­derns bestämman­derätt tas för gi­ven och skild­ras någon gång med yt­terst kras­sa ut­tryck (Syr 42:9-11).

Bild­li­ga använd­ning­ar av or­det dot­ter mot­sva­rar del­vis bru­ket av or­det son. I vänligt till­tal kan lära­re el­ler äld­re män kal­la en kvin­na ”min dot­ter” (Ps 45:11; Matt 9:22). Det före­kom­mer, fast myc­ket sällan, att den hebre­is­ka tex­ten använder or­det dot­ter för att ange tillhörig­het till en ka­te­go­ri (ett fågel­namn kan tol­kas som ”öde­mar­kens dot­ter”). Ba­ra un­dan­tags­vis an­tyds att bil­den av Is­ra­el som Guds son kan ges en kvinn­lig mot­sva­rig­het (Jer 3:19). Men en kvinn­lig ätt­ling till en an­fa­der kan kal­las hans dot­ter (Luk 13:16), och det är van­ligt att kvin­nor kal­las ”dött­rar” av ett land el­ler en stad (”Mo­abs dött­rar”, Jes 16:2; ”Je­ru­sa­lems dött­rar”, Höga v 1:5; ”Si­ons dött­rar”, Jes 3:16). Det­ta häng­er sam­man med att städer och folk of­ta per­so­ni­fie­ras som kvin­nor (Si­on). Någon gång kan de­ras ”dött­rar” va­ra un­der­ly­dan­de städer el­ler grup­per.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33