• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Drake

Gränsen mel­lan verk­li­ga djur och över­na­tur­li­ga väsen är fly­tan­de i bi­belns föreställ­ningsvärld. Or­mar och fly­gan­de dra­kar nämns si­da vid si­da (Ps 91:13; Jes 30:6), men de kan också be­teck­nas med sam­ma hebre­is­ka ord, så att man in­te all­tid vet vil­ken va­rel­se förfat­ta­ren me­nar. Ett ord för orm el­ler dra­ke kan dess­utom användas om kro­ko­di­ler (Hes 29:3) och om va­lar el­ler and­ra sto­ra havs­djur (1 Mos 1:21; Ps 148:7). Över­na­tur­li­ga va­rel­ser med djur­krop­par före­kom i my­to­lo­gi och bild­konst hos Is­ra­els grann­folk. De har mot­sva­rig­he­ter i bi­belns väktar­ge­stal­ter kring Guds tron; or­det för se­ra­fer kan också be­teck­na or­mar (jfr Jes 6:2 med not; Ke­rub).

Mot Gud fi­ent­li­ga mak­ter be­skrivs som sto­ra havs­vidun­der (”odju­ret i ha­vet”, ”dra­ken i ha­vet” el­ler ba­ra ”Dra­ken”). Ha­vet självt upp­träder ibland per­so­ni­fi­e­rat i sam­ma roll (Job 7:12; Hab 3:8). Ett hebre­iskt ord för havs­dju­pet (tehóm) är be­släktat med det ba­by­lo­nis­ka nam­net på ett vidun­der (Ti­a­mat) som be­seg­ra­des av ska­par­gu­den. Bil­den av ska­pel­sen som en kamp mel­lan Gud och det ka­o­tis­ka ur­ha­vets makt tycks va­ra känd i bi­beln (jfr Ps 74:13 f.; 89:10 ff. med not; Hes 29:3). I såda­na sam­man­hang upp­träder nam­nen Ra­hav (t.ex. Jes 51:9) och Le­vi­a­tan (t.ex. Jes 27:1); det sistnämn­da finns även i ut­om­bib­lisk my­to­lo­gi. De be­teck­nar i grun­den sam­ma ge­stalt, ”dra­ken i ha­vet”, men is­ra­e­li­ter­na kan lik­som ka­naa­ne­er­na ha räknat med fle­ra kos­mis­ka vidun­der (i Ps 74:13 ta­las om dra­kar i fler­tal).

När kam­pen mot ha­vet nämns bland Guds st­ordåd kan bil­den även syf­ta på övergång­en av Sävha­vet och Is­ra­els rädd­ning ur Egyp­tens våld; se Jes 51:9 f. I två fall (Ps 87:4; Jes 30:7) syf­tar nam­net Ra­hav ot­ve­ty­digt på Egyp­ten, lik­som dess härs­ka­re fa­rao i Hes 29:3 be­skrivs som en kro­ko­dil. Kos­mis­ka vidun­der och jor­dis­ka mak­ter hålls alltså in­te all­tid klart isär. Även nam­net Le­vi­a­tan är dub­bel­ty­digt. När det nämns i sam­band med Guds skapar­makt (Job 40:20-41:25; jfr Ps 104:26) kan tan­ken va­ra att ett im­po­ne­ran­de jor­diskt djur, kro­ko­di­len, åskådliggör vad Gud förmår. Men den av­sed­da in­nebörden kan också va­ra sym­bo­lisk: Gud är överlägsen de on­da mak­ter inför vil­ka människan står hand­fal­len. Le­vi­a­tans död re­pre­sen­te­rar i Jes 27:1 en kom­man­de gu­dom­lig slutse­ger över det on­da. Det­ta ställe har satt spår både i se­na­re ju­disk tro och i NT. Up­pen­ba­rel­se­bo­ken skild­rar djävu­len som en dra­ke, också kal­lad orm (12:9; 20:2) med an­knyt­ning till 1 Mos 3:1-15.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33