• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Efraim

Is­ra­e­li­tisk stam, som en­ligt tra­di­tio­nen räkna­de sitt ur­sprung från den ene av Jo­sefs båda söner (1 Mos 41:52; 46:20). Nam­net används också om stam­mens område, Efraims bergs­bygd (berg, bergs­trak­ter). Det ut­gjor­de södra de­len av bergland­ska­pet väster om Jor­dan. Den nor­ra de­len tillhörde Ma­nas­ses stam. Des­sa båda stam­områden bil­da­de till­sam­mans kärnan i Is­ra­els ri­ke (Nord­ri­ket).

Av de två stam­mar­na var Efraim den in­fly­tel­se­ri­kas­te, vil­ket av­speglas i berättel­sen om hur Ja­kob välsig­na­de de­ras anfäder (1 Mos 48:1-20). Nam­net Efraim används därför, omväxlan­de med Is­ra­el, om he­la Nord­ri­ket. Så sker särskilt hos Ho­sea men även i and­ra pro­fetböcker (t.ex. Jes 11:13).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33