• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Elia

Berättel­ser­na i 1 Kung 17-19 och 2 Kung 1-2 har gett Elia en vik­tig plats i ju­disk tra­di­tion. Bl.a. har han spe­lat stor roll som de from­mas hjälpa­re i fat­tig­dom, nöd och fa­ra (jfr Matt 27:47). I NT nämns han som mäktig un­dergöra­re och som den kraft­ful­las­te av GT:s pro­fe­ter vid si­dan av Mo­se (Matt 17:3 med par.; Luk 4:25 f.; Jak 5:17 f.). En­ligt Mal 4:5 f. skall han up­pen­ba­ra sig i värl­dens sista tid för att ge människor­na tillfälle till omvändel­se. Den­na förutsägel­se ställs i NT sam­man med and­ra GT-ställen (Jes 40:3 f.; Mal 3:1) och tillämpas på Jo­han­nes döpa­ren (t.ex. Matt 11:14; 17:10-13; Luk 1:17).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33