• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Evangelium

Det gre­kis­ka or­det eu­angéli­on be­ty­der ”glädje­bud” el­ler ”bud­skap (om go­da ny­he­ter)”. Des­sa och lik­nan­de svens­ka ut­tryck har använts i översätt­ning­en när sam­man­hang­et framhäver den ur­sprung­li­ga in­nebörden. Det är då of­ta fråga om Je­su förkun­nel­se, ”bud­ska­pet om ri­ket” (Matt 4:23), med dess an­knyt­ning till GT-ställen som Jes 61:1; jfr Luk 4:18; 7:22. I den älds­ta kyr­kans förkun­nel­se, ”bud­ska­pet att Je­sus är Mes­si­as” (Apg 5:42), blev Je­sus själv hu­vud­in­nehållet. När det är fråga om det­ta krist­na bud­skap har or­det ”evan­ge­li­um” of­tast bi­behållits, framför allt i NT:s brev. Här fun­ge­rar or­det som en fack­term, och i den funk­tio­nen hör det också se­dan länge hem­ma i svenskt språkbruk. Ett ut­tryck som ”när evan­ge­li­et var nytt” be­ty­der sålun­da ”när det krist­na bud­ska­pet först förkun­na­des” (Fil 4:15). Bud­ska­pets auk­to­ri­tet un­der­stryks när det kal­las ”Guds evan­ge­li­um” (t.ex. Rom 15:16) el­ler ”Kristi evan­ge­li­um” (2 Kor 9:13). Det sistnämn­da ut­tryc­ket kan dock i grund­tex­ten även be­ty­da ”evan­ge­li­et om Kristus” och har i de fles­ta sam­man­hang över­satts så. När Pa­u­lus säger ”mitt evan­ge­li­um” (t.ex. 2 Kor 4:3), tänker han på sitt upp­drag att föra ut bud­ska­pet till hed­ning­ar­na.

In­nehållet i NT:s sam­manhäng­an­de berättel­ser om Je­su liv (Evan­ge­li­e­skrif­ter) sam­man­fat­ta­des som ”glädje­bu­det om Je­sus Kristus” (Mark 1:1). Man kun­de se­dan kal­la de oli­ka ver­sio­ner­na för ”evan­ge­li­et en­ligt Mat­teus, re­sp. Mar­kus, Lu­kas, Jo­han­nes”, i be­ty­del­sen ”det krist­na bud­ska­pet så som det sam­man­fat­tats av Mat­teus, re­sp. Mar­kus, Lu­kas, Jo­han­nes”. Bru­ket att använda or­det ”evan­ge­li­um” som be­teck­ning för själva skrif­ter­na går till­ba­ka till 100-ta­let.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33