• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Evig, evighet

Be­grep­pet oänd­lig tid är in­te fi­lo­so­fiskt ut­for­mat i GT. Gränsen är otyd­lig mel­lan mer el­ler mind­re lång var­ak­tig­het och evig­het i sträng me­ning. Det hebre­is­ka ord (olám) som tra­di­tio­nellt har över­satts med ”evig­het” el­ler ”evig” be­teck­nar i förs­ta hand en avlägsen forn­tid el­ler fram­tid. Med det­ta förbinds of­ta tan­ken på var­ak­tig­het, pålit­lig­het och gil­tig­het. I som­li­ga sam­man­hang kom­mer or­det att syf­ta på tidrym­der som trots sin längd är klart be­gränsa­de, t.ex. en människas livs­tid el­ler den tid som människor kan min­nas. And­ra ut­tryck för lång tid har sam­ma obestämd­het. En mängd oli­ka översätt­ning­ar är därför möjli­ga, t.ex. ”länge” (1 Kung 1:31; Jes 42:14), ”för länge se­dan” (Jes 46:9), ”ur­min­nes tid” (Pred 1:10), ”uråld­rig” (Ords 22:28), ”oföränder­lig” (2 Mos 12:14), ”för all­tid” (2 Mos 21:6), ”i all fram­tid” och ”ald­rig” (2 Sam 7:16). De svens­ka or­den ”evig” och ”evig­het” har i den­na översätt­ning framför allt använts i ut­tryck som har med Gud att göra (t.ex. Ps 136:1-26; Jes 26:4; 40:28; 45:17).

NT är star­ka­re påver­kat av gre­kiskt tänkesätt och framför allt av nya tan­kar om li­vet ef­ter döden (Döds­ri­ket). Det gre­kis­ka or­det för ”evig” (aióni­os) syf­tar där of­tast på en oänd­ligt lång till­va­ro el­ler på en oänd­lig gil­tig­het och ver­kan (t.ex. av den sista do­men, Heb 6:2; av be­fri­el­sen ge­nom Kristus, 9:12). I Jo­han­ne­se­vange­li­et är evigt liv en före­ning med Gud som kan förverk­li­gas re­dan på jor­den (t.ex. 17:3).

Or­det för ”evig­het” (aión) står ibland även i NT på gam­mal­tes­ta­ment­ligt sätt för en obestämd lång tid (”för länge se­dan”, Luk 1:70; ”för all­tid”, Joh 8:35; Fi­lem v. 15). Men dess­utom kan världsförlop­pet en­ligt NT in­de­las i pe­ri­o­der el­ler tidsåld­rar. De be­teck­nas också med or­det aión, som i det­ta sam­man­hang of­ta översätts med ”värld”, t.ex. ”den­na värl­den”, ”den kom­man­de värl­den”. Ett till­stånd som om­fat­tar al­la tänk­ba­ra tidsåld­rar be­skrivs med ut­tryc­ket ”evig­he­ters evig­het”, som är bil­dat ef­ter hebre­is­kans möns­ter för att så starkt som möjligt un­der­stry­ka oänd­lig­he­tens ut­sträck­ning.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33