• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Förbundstecknet

Så kal­las sten­tav­lor­na med de tio bud­or­den, som Mo­se en­ligt 2 Mos 40:20 la­de i ar­ken (jfr 24:12; 31:18; 32:15). Därmed me­nas att de var ett slags pro­to­koll, som vitt­na­de om Guds förbund med fol­ket och angav vill­ko­ren för det. Ut­tryck som ”ar­ken med förbunds­teck­net”, ”förbunds­teck­nets tält” och ”förbunds­teck­nets bo­ning” mar­ke­rar att tav­lor­na var vik­ti­gast bland is­ra­e­li­ter­nas he­li­ga föremål: kis­tan och tältet som om­slöt dem fick sin helgd av det­ta in­nehåll.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33